Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2019 09:58 Druk nr 289/19 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
14.12.2019 09:57 Druk nr 288/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Ruda Śląska zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu B dla mieszkańców Zabrza z niepełnosprawnością intelektualną
14.12.2019 09:56 Druk nr 287/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Ruda Śląska zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu B dla mieszkańców Świętochłowic z niepełnosprawnością intelektualną
14.12.2019 09:55 Druk nr 286/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
14.12.2019 09:54 Druk nr 285/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
14.12.2019 09:53 Druk nr 284/19 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
14.12.2019 09:52 Druk nr 283/19 Projekt uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
14.12.2019 09:51 Druk nr 282/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”
14.12.2019 09:50 Druk nr 281/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.172.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
14.12.2019 09:49 Druk nr 280/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.173.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
14.12.2019 09:48 Druk nr 279/19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
14.12.2019 09:44 Druk nr 277/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
14.12.2019 09:44 Druk nr 278/19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto na prawach powiatu Ruda Śląska od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
14.12.2019 09:42 Druk nr 275/19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku
14.12.2019 09:42 Druk 276/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy ul.Szyb Zofii zabudowanych garażami murowanymi
14.12.2019 09:40 Druk nr 274/19 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę NR PR.0007.66.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
14.12.2019 09:39 Druk nr 273/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul.Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych
14.12.2019 09:36 Druk nr 271/19 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020
14.12.2019 09:36 Druk nr 272/19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
14.12.2019 09:35 Druk nr 270/19 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
14.12.2019 09:32 Druk nr 269/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Zabrzańskiej
11.12.2019 11:51 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2041 oraz projekt budżetu miasta na 2020 rok
11.12.2019 11:42 Druk nr 268/19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030"