Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2021 09:09 SP.0050.2.342.2020 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.360.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.07.2016 r. w sprawie określenia zasad spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ruda Śląska w formie świadczenia zastępczego z późn. zm.
07.01.2021 09:04 SP.0050.2.341.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 109 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
07.01.2021 09:02 SP.0050.2.340.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy placu Jana Pawła II 3,3A,3B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
04.01.2021 14:13 SP.0050.2.339.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Wierzbowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.01.2021 13:59 SP.0050.2.338.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Bałtyckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.01.2021 09:59 SP.0050.2.337.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przycinka i wycinka drzew na terenie Miasta Ruda Śląska"
04.01.2021 09:54 SP.0050.2.336.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska"
23.12.2020 15:24 SP.0050.2.335.2020 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień (...)
23.12.2020 15:18 SP.0050.2.334.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Międzyblokowej nr 16
23.12.2020 15:09 SP.0050.2.333.2020 w sprawie ustalenia jednolitego wzoru umowy o świadczenie usług w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
23.12.2020 12:27 SP.0050.2.332.2020 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
23.12.2020 12:20 SP.0050.2.331.2020 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
22.12.2020 09:42 SP.0050.2.330.2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
22.12.2020 09:36 SP.0050.2.329.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości"
22.12.2020 09:30 SP.0050.2.328.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska"
22.12.2020 09:25 SP.0050.2.327.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska"
18.12.2020 10:21 SP.0050.2.326.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu pod PSZOK zlokalizowany w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Mikołaj/Noworudzka z przeznaczeniem do magazynowania odpadów celem ich wywiezienia do zewnętrznej spalarni odpadów"
16.12.2020 09:23 SP.0050.2.325.2020 w sprawie nabycia przez zarządcę drogi nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi publicznej ul. Ks.Tunkla (działka nr 611/131 o powierzchni 56 m2 obręb Kochłowice k.m.5)
16.12.2020 09:18 SP.0050.2.324.2020 w sprawie nabycia przez zarządcę drogi nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi publicznej ul. Juliusza Ligonia (działka nr 1765/116 o powierzchni 728 m2 obręb Ruda k.m.8)
15.12.2020 13:44 SP.0050.2.323.2020 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.483.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia składu i regulaminu działania Rady Sportu
15.12.2020 13:41 SP.0050.2.322.2020 w sprawie ustalenia terminów przerw pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku szkolnym 2020/2021
15.12.2020 13:36 SP.0050.2.321.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
15.12.2020 13:28 SP.0050.2.320.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zmiana pokrycia dachowego terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej"
15.12.2020 13:24 SP.0050.2.319.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej wraz z budynkiem, ogrodzeniem i innymi urządzeniami"
15.12.2020 13:20 SP.0050.2.318.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej (...)
10.12.2020 09:55 SP.0050.2.317.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSIR"
10.12.2020 09:52 SP.0050.2.316.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usługa ubezpieczenia Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury"
10.12.2020 09:44 SP.0050.2.315.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonych na 2021 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki, uzależnień, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (...)
10.12.2020 09:40 SP.0050.2.314.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.24.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2020 - 2022
04.12.2020 08:51 SP.0050.2.313.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska"
04.12.2020 08:40 SP.0050.2.312.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
02.12.2020 10:10 SP.0050.2.311.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska"
02.12.2020 10:04 SP.0050.2.310.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska"
02.12.2020 09:57 SP.0050.2.309.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
02.12.2020 09:42 SP.0050.2.308.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach etapu: Modernizacja i rozbudowa środowiska technologii informatyczno-komputerowych - e-usług wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkoleniami dla projektu pn.: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"
02.12.2020 09:30 SP.0050.2.307.2020 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
24.11.2020 10:11 SP.0050.2.306.2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
24.11.2020 10:02 SP.0050.2.305.2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
24.11.2020 09:49 SP.0050.2.304.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
24.11.2020 09:41 SP.0050.2.303.2020 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
18.11.2020 10:41 SP.0050.2.302.2020 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Stanisławy Wysockiej pomiędzy Gminą Ruda Śląska a osobami fizycznymi
18.11.2020 10:29 SP.0050.2.301.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
16.11.2020 09:39 SP.0050.2.300.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zabezpieczenie ruchu drogowego - bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie Miasta Ruda Śląska"
16.11.2020 09:31 SP.0050.2.299.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej" - Etap I - odcinek od ul. E. Kokota do ulicy Bielszowickiej wraz z węzłem oraz przebudową ulicy Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1-go Maja rondo, na skrzyżowaniu ulic Bielszowickiej i 1-go Maja oraz odcinek ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ulicy Gabora
16.11.2020 09:24 SP.0050.2.298.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej" - Etap I - odcinek od ul. E. Kokota do ulicy Bielszowickiej wraz z węzłem oraz przebudową ulicy Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1-go Maja rondo, na skrzyżowawniu ulic Bielszowickiej i 1-go Maja oraz odcinek ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ulicy Gabora
16.11.2020 09:19 SP.0050.2.297.2020 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.282.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zasad proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
16.11.2020 09:11 SP.0050.2.296.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2020-2023, których realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
16.11.2020 08:49 SP.0050.2.295.2020 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Morskiej w Rudzie Śląskiej
16.11.2020 08:42 SP.0050.2.294.2020 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej
10.11.2020 09:26 SP.0050.2.293.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej"

1 2 3 4 5 6 następna