Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2020 15:06 SP.0050.2.161.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.28.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
28.07.2020 09:13 SP.0050.2.160.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie, przy ulicy Gwareckiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Ruda Śląska
28.07.2020 09:07 SP.0050.2.159.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska
28.07.2020 09:02 SP.0050.2.158.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV cz.3"
28.07.2020 08:59 SP.0050.2.157.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV cz. 3
28.07.2020 08:55 SP.0050.2.156.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Skwer przy ul. Solidarności w Halembie - miejsce spotkań i integracji"
23.07.2020 17:15 SP.0050.2.155.2020 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"
20.07.2020 12:12 SP.0050.2.154.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 1, 3, 5
20.07.2020 12:02 SP.0050.2.153.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Zabrzańskiej nr 66, 66A, 66B
20.07.2020 11:57 SP.0050.2.152.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 5 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Szyb Zofii
20.07.2020 11:50 SP.0050.2.151.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Heleny Modrzejewskiej nr 2A, 2B i 2C
20.07.2020 11:45 SP.0050.2.150.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20.07.2020 11:41 SP.0050.2.149.2020 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1571/33, stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2019/33, stanowiącej własność osoby fizycznej
20.07.2020 11:32 SP.0050.2.148.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV cz. 2"
20.07.2020 11:29 SP.0050.2.147.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV cz.2"
20.07.2020 11:26 SP.0050.2.146.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV"
13.07.2020 12:16 SP.0050.2.145.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja budynku wraz z poprawą standardu użytkowania ZS-2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej - etap1"
13.07.2020 12:14 SP.0050.2.144.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej - etap I"
13.07.2020 12:11 SP.0050.2.143.2020 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.335.2019 z dnia 8.11.2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w calu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny.
29.06.2020 12:38 SP.0050.2.142.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
29.06.2020 12:26 SP.0050.2.141.2020 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.5.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
29.06.2020 12:21 SP.0050.2.140.2020 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
29.06.2020 12:17 SP.0050.2.139.2020 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mieczysława Karłowicza 6 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
29.06.2020 12:10 SP.0050.2.138.2020 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.282.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zasad proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
29.06.2020 12:04 SP.0050.2.137.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy"
22.06.2020 13:16 SP.0050.2.136.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 5 zadań"
22.06.2020 13:12 SP.0050.2.135.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół Miasta Ruda Śląska - Zdalna Szkoła+"
22.06.2020 13:09 SP.0050.2.134.2020 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kossaka 13 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
22.06.2020 12:53 SP.0050.2.133.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej Panii Marii Nowarze
22.06.2020 12:49 SP.0050.2.132.2020 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Panią Hanką Gdynią, dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej
22.06.2020 12:45 SP.0050.2.131.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej Panu Bronisławowi Wilkowi
22.06.2020 12:40 SP.0050.2.130.2020 w sprawie odwołania Pani Ewy Cynar ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
22.06.2020 12:35 SP.0050.2.129.2020 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.121.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"
22.06.2020 12:25 SP.0050.2.128.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.351.2019 Prezydenta Miasta Ruda z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020
17.06.2020 11:14 SP.0050.2.127.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Wolności 94
17.06.2020 11:09 SP.0050.2.126.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej nr 2, 2A, 2B, 2C, 2D w Rudzie Śląskiej - Wirku
09.06.2020 10:43 SP.0050.2.125.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Modernizacja budynku wraz z poprawą standardu użytkowania ZS-2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej - etap 1"
09.06.2020 10:40 SP.0050.2.124.2020 w sprawie zmiany nieruchomości położonych przy ul. Strażackiej i Kałusa pomiędzy Gminą Ruda Śląska a Orange Polska S.A.
09.06.2020 10:35 SP.0050.2.123.2020 w sprawie ustalenia kompetencji dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska w zakresie realizowanych w tych placówkach
04.06.2020 08:29 SP.0050.2.122.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida 10 do wymogów ppoż"
28.05.2020 11:27 SP.0050.2.121.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu (...)
26.05.2020 14:26 SP.0050.2.120.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.375.2019 PM z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pn.:"Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników (...)"
26.05.2020 14:20 SP.0050.2.119.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Podział nieruchomości przy ul. Dworcowej, podział i wznowienie granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Starej (...)"
26.05.2020 14:15 SP.0050.2.118.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego (...)
22.05.2020 10:14 SP.0050.2.117.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 11 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bielszowickiej 108 do wymogów przepisów ppoż"
19.05.2020 09:25 SP.0050.2.116.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej Panu Mirosławowi Krause
19.05.2020 09:22 SP.0050.2.115.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Pani Renacie Buryan
19.05.2020 09:19 SP.0050.2.114.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej Panu Mariuszowi Wojciechowskiemu
19.05.2020 09:17 SP.0050.2.113.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Szwajnoch
19.05.2020 09:13 SP.0050.2.112.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej Pani Małgorzacie Kaszubie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna