Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2020 12:38 SP.0050.2.142.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
29.06.2020 12:26 SP.0050.2.141.2020 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.5.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
29.06.2020 12:21 SP.0050.2.140.2020 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
29.06.2020 12:17 SP.0050.2.139.2020 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mieczysława Karłowicza 6 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
29.06.2020 12:10 SP.0050.2.138.2020 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.282.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zasad proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
29.06.2020 12:04 SP.0050.2.137.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy"
22.06.2020 13:16 SP.0050.2.136.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 5 zadań"
22.06.2020 13:12 SP.0050.2.135.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół Miasta Ruda Śląska - Zdalna Szkoła+"
22.06.2020 13:09 SP.0050.2.134.2020 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kossaka 13 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
22.06.2020 12:53 SP.0050.2.133.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej Panii Marii Nowarze
22.06.2020 12:49 SP.0050.2.132.2020 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Panią Hanką Gdynią, dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej
22.06.2020 12:45 SP.0050.2.131.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej Panu Bronisławowi Wilkowi
22.06.2020 12:40 SP.0050.2.130.2020 w sprawie odwołania Pani Ewy Cynar ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
22.06.2020 12:35 SP.0050.2.129.2020 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.121.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"
22.06.2020 12:25 SP.0050.2.128.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.351.2019 Prezydenta Miasta Ruda z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020
17.06.2020 11:14 SP.0050.2.127.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Wolności 94
17.06.2020 11:09 SP.0050.2.126.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej nr 2, 2A, 2B, 2C, 2D w Rudzie Śląskiej - Wirku
09.06.2020 10:43 SP.0050.2.125.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Modernizacja budynku wraz z poprawą standardu użytkowania ZS-2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej - etap 1"
09.06.2020 10:40 SP.0050.2.124.2020 w sprawie zmiany nieruchomości położonych przy ul. Strażackiej i Kałusa pomiędzy Gminą Ruda Śląska a Orange Polska S.A.
09.06.2020 10:35 SP.0050.2.123.2020 w sprawie ustalenia kompetencji dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska w zakresie realizowanych w tych placówkach
04.06.2020 08:29 SP.0050.2.122.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida 10 do wymogów ppoż"
28.05.2020 11:27 SP.0050.2.121.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu (...)
26.05.2020 14:26 SP.0050.2.120.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.375.2019 PM z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pn.:"Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników (...)"
26.05.2020 14:20 SP.0050.2.119.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Podział nieruchomości przy ul. Dworcowej, podział i wznowienie granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Starej (...)"
26.05.2020 14:15 SP.0050.2.118.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego (...)
22.05.2020 10:14 SP.0050.2.117.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 11 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bielszowickiej 108 do wymogów przepisów ppoż"
19.05.2020 09:25 SP.0050.2.116.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej Panu Mirosławowi Krause
19.05.2020 09:22 SP.0050.2.115.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Pani Renacie Buryan
19.05.2020 09:19 SP.0050.2.114.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej Panu Mariuszowi Wojciechowskiemu
19.05.2020 09:17 SP.0050.2.113.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Szwajnoch
19.05.2020 09:13 SP.0050.2.112.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej Pani Małgorzacie Kaszubie
19.05.2020 09:10 SP.0050.2.111.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Miliczek
19.05.2020 09:07 SP.0050.2.110.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Dutkiewicz
19.05.2020 09:04 SP.0050.2.109.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej Pani Izabeli Krzykawskiej
19.05.2020 08:55 SP.0050.2.108.2020 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.282.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zasad proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
19.05.2020 08:51 SP.0050.2.107.2020 w sprawie zmiany celu umowy użytkowania wieczystego zawartej dnia 25 października 1989 r. w Państwowym Biurze Norialnym przed notariuszem Romanem Pluta w Katowicach przy ul. Gliwickiej 15
19.05.2020 08:47 SP.0050.2.106.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSIR"
19.05.2020 08:44 SP.0050.2.105.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego"
19.05.2020 08:40 SP.0050.2.104.2020 w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozwój treści cyfrowych i modernizację zbiorów danych - BDSOG"
13.05.2020 15:45 SP.0050.2.103.2020 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
13.05.2020 15:29 SP.0050.2.102.2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (...)
12.05.2020 15:27 SP.0050.2.101.2020 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, użyczonych Miejskiej Komendzie Policji w Rudzie Śląskiej na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa użyczoną Żłobkowi Miejskiemu "Misiakowo"
11.05.2020 08:41 SP.0050.2.100.2020 w spawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
08.05.2020 13:20 SP.0050.2.099.2020 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Kasprowicza zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 36
08.05.2020 13:10 SP.0050.2.098.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
08.05.2020 13:06 SP.0050.2.097.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.05.2020 12:58 SP.0050.2.096.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
08.05.2020 12:53 SP.0050.2.095.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.05.2020 12:38 SP.0050.2.094.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
08.05.2020 12:31 SP.0050.2.093.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna