Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2020 11:23 SP.0050.2.061.2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
24.03.2020 11:20 SP.0050.2.060.2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
24.03.2020 11:16 SP.0050.2.059.2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
24.03.2020 11:13 SP.0050.2.058.2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
24.03.2020 11:10 SP.0050.2.057.2020 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej
24.03.2020 11:09 SP.0050.2.056.2020 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
24.03.2020 11:07 SP.0050.2.055.2020 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
24.03.2020 11:01 SP.0050.2.054.2020 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
16.03.2020 13:21 SP.0050.2.053.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycena nieruchomości dla potrzeba aktulizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na terenie miasta Ruda Śląska będących własnością: 1. Gminy Miasta Ruda Śląska, 2. Skarbu Państwa"
16.03.2020 13:17 SP.0050.2.052.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości ZRID - 10 zadań"
16.03.2020 13:11 SP.0050.2.051.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.374.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników (w tym schodów), ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska"
16.03.2020 13:04 SP.0050.2.050.2020 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
12.03.2020 16:41 SP.0050.2.049.2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SP.0050.2.141.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 kwietnia 2017 roku
12.03.2020 16:39 SP.0050.2.048.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
12.03.2020 16:31 SP.0050.2.047.2020 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.268.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej marki Ford Focus o numerze rejestracyjnym SL 28548
12.03.2020 16:26 SP.0050.2.046.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja infrastruktury sportowej nr 23 im. Jana Brzerzchwy w Rudzie Śląskiej
12.03.2020 16:19 SP.0050.2.045.2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
03.03.2020 11:52 SP.0050.2.044.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 27 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zamenhofa 12 do wymogów przepisów ppoż"
02.03.2020 14:26 SP.0050.2.043.2020 w sprawie określenia składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
02.03.2020 14:23 SP.0050.2.042.2020 w sprawie wystąpienia do Wojewody o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego oznaczonej jako działka nr 2328/109 obręb Halemba k.m.1
02.03.2020 14:18 SP.0050.2.041.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej wraz z budynkiem, ogrodzeniem i innymi urządzeniami"
02.03.2020 14:15 SP.0050.2.040.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych - Dokumentacja PZGiK"
02.03.2020 14:12 SP.0050.2.39.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Wyposażenie do pracowni energetyki odnawialnej i klimatyzacji w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej"
02.03.2020 14:06 SP.0050.2.038.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"
02.03.2020 13:58 SP.0050.2.037.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyposażenie do pracowni informatycznych, budowlanej oraz energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej"
27.02.2020 10:14 SP.0050.2.036.2020 w sprawie wykonania uchwały nr PR.0007.7.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
24.02.2020 13:50 SP.0050.2.035.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 11 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bielszowickiej 108 do wymogów przepisów ppoż"
24.02.2020 13:46 SP.0050.2.034.2020 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 316 w Rudzie Śląskiej - Wirku
24.02.2020 13:40 SP.0050.2.033.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
24.02.2020 13:36 SP.0050.2.032.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa szybu windowego wraz z przebudową klatki schodowej i dachu w budynku szkoły przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej"
24.02.2020 13:32 SP.0050.2.031.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 13,15 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
24.02.2020 13:24 SP.0050.2.030.2020 w sprawie wyboru członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska II kadencji
19.02.2020 08:47 SP.0050.2.029.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Sikorek z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
19.02.2020 08:37 SP.0050.2.028.2020 w sprawie ustalenia zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
18.02.2020 10:51 SP.0050.2.027.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości"
18.02.2020 10:40 SP.0050.2.026.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Podział, projekt podziału oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
14.02.2020 11:49 SP.0050.025.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych"
12.02.2020 12:35 SP.0050.2.024.2020 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2020-2022
12.02.2020 12:19 SP.0050.2.023.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości"
12.02.2020 12:09 SP.0050.2.022.2020 w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu w przypadku oddania przez jednostki organizacyjne Miasta Ruda Śląska przekazanych im nieruchomości osobom trzecim do korzystania
12.02.2020 11:52 SP.0050.2.21.2020 w sprawie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
11.02.2020 14:26 SP.0050.2.020.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
04.02.2020 14:02 SP.0050.2.019.2020 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
04.02.2020 13:50 SP.0050.2.018.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 10 części"
30.01.2020 09:08 SP.0050.2.017.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
30.01.2020 09:02 SP.0050.2.016.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym
27.01.2020 15:18 SP.0050.2.015.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
27.01.2020 11:37 SP.0050.2.014.2020 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 11:34 SP.0050.2.013.2020 w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w mieście Ruda Śląska w 2020
27.01.2020 11:26 SP.0050.2.012.2020 w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2020 roku z posesji będących własnością osób fizycznych"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna