Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2020 16:58 PR.0007.280.2019 uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041.
02.01.2020 16:59 PR.0007.281.2019 uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020.
13.01.2020 11:01 PR.0007.279.2019 Uchwała w sprawie skargi z dnia 20 września 2019 r. złożonej przez Pracowników Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej na Dyrektora Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
13.01.2020 10:58 PR.0007.278.2019 Uchwała w sprawie skargi z dnia 5 listopada 2019 r. złożonej przez Pana xxx na przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska i Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.01.2020 16:57 PR.0007.277.2019 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
02.01.2020 16:55 PR.0007.276.2019 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Zabrzańskiej
02.01.2020 16:54 PR.0007.275.2019 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy ul.Szyb Zofii zabudowanych garażami murowanymi
02.01.2020 16:52 PR.0007.274.2019 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.173.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
02.01.2020 16:51 PR.0007.273.2019 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.172.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
02.01.2020 16:49 PR.0007.272.2019 uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul.Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych
02.01.2020 16:45 PR.0007.271.2019 uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
02.01.2020 16:44 PR.0007.270.2019 uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
02.01.2020 16:38 PR.0007.269.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Ruda Śląska zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu B dla mieszkańców Zabrza z niepełnosprawnością intelektualną
02.01.2020 16:37 PR.0007.268.2019 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Ruda Śląska zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu B dla mieszkańców Świętochłowic z niepełnosprawnością intelektualną
02.01.2020 16:35 PR.0007.267.2019 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”
02.01.2020 16:34 PR.0007.266.2019 uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku
02.01.2020 16:33 PR.0007.265.2019 uchwała zmieniająca Uchwałę NR PR.0007.66.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
02.01.2020 16:32 PR.0007.264.2019 uchwała w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
02.01.2020 16:31 PR.0007.263.2019 uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020
02.01.2020 16:30 PR.0007.262.2019 uchwała w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030”
02.01.2020 16:29 PR.0007.261.2019 uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto na prawach powiatu Ruda Śląska od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
02.01.2020 16:28 PR.0007.260.2019 uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
02.01.2020 16:25 PR.0007.259.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
02.01.2020 16:24 PR.0007.258.2019 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
02.01.2020 16:23 PR.0007.257.2019 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
02.01.2020 16:17 PR.0007.256.2019 r. Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019