Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2020 09:15 PR.0007.63.2020 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.06.2020 09:13 PR.0007.62.2020 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.06.2020 09:12 PR.0007.61.2020 Uchwała w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
05.06.2020 09:09 PR.0007.60.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul.Miedzyblokowej zabudowanej garażami murowanymi
05.06.2020 09:08 PR.0007.59.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019
05.06.2020 09:06 PR.0007.58.2020 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska
05.06.2020 09:04 PR.0007.57.2020 Uchwała w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul.Ludwika Zamenhofa 12 w Rudzie Śląskiej
05.06.2020 09:01 PR.0007.56.2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
05.06.2020 08:51 PR.0007.55.2020 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
05.06.2020 08:50 PR.0007.54.2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041