Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2020 11:07 PR.0007.101.2020 Uchwała w sprawie skargi z dnia 31.05.2020 r. złożonej przez p.XXX na Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.09.2020 11:04 PR.0007.100.2020 Uchwała w sprawie skargi z dnia 4.01.2020 r. złożonej przez p. XXX na działanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Zastepców Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
02.09.2020 11:00 PR.0007.99.2020 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi
02.09.2020 10:58 PR.0007.98.2020 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląskaa
02.09.2020 10:56 PR.0007.97.2020 uchwała w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska"
02.09.2020 10:53 PR.0007.96.2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu
02.09.2020 10:45 PR.0007.95.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne na nieruchomości położonej w rejonie ul. Władysława Jagiełły
02.09.2020 10:42 PR.0007.94.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Stanisława Moniuszki
02.09.2020 10:40 PR.0007.93.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ul. Panewnickiej
02.09.2020 10:36 PR.0007.92.2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.179.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.09.2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
02.09.2020 10:31 PR.0007.91.2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.170.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.09.2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
02.09.2020 10:27 PR.0007.90.2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.141.2019 r. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i ddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
02.09.2020 10:17 PR.0007.89.2020 Uchwała w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej poprzez utworzenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej dwuletniej branżowej szkoły II stopnia
02.09.2020 10:14 PR.0007.88.2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2020/2021
02.09.2020 10:12 PR.0007.87.2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
02.09.2020 10:06 PR.0007.86.2020 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
02.09.2020 10:00 PR.0007.85.2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr. PR.007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020-2041
02.09.2020 09:57 PR.0007.84.2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawch powiatu Ruda Śląska za rok 2019
02.09.2020 09:55 PR.0007.83.2020 Uchwała w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania