Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2020 17:31 druk nr 138/20 projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
15.10.2020 17:28 druk nr 137/20 projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
15.10.2020 17:25 druk nr 136/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020-2041
15.10.2020 16:27 druk nr 135/20 projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 października 2020 r., nr NPII.4131.1.815.2020, w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr PR.0007.83.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania
15.10.2020 16:24 druk nr 134/20 projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 25 maja 2020 r. złożonej przez xxx na działanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska
15.10.2020 16:17 druk nr 133/20 projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 4 września 2020 r. złożonej przez xxx na działanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska
15.10.2020 16:05 druk nr 132/20 projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
15.10.2020 15:59 druk nr 131/20 projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.10.2020 15:57 druk nr 130/20 projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
13.10.2020 16:28 druk nr 129/20 projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
13.10.2020 16:26 druk nr 128/20 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Miodowej zabudowanych garażami murowanym
13.10.2020 16:25 druk nr 127/20 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Jana Furgoła zabudowanych garażami murowanym
13.10.2020 16:23 druk nr 126/20 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Piotra Niedurnego zabudowanych garażami murowanymi
13.10.2020 16:20 druk nr 125/20 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej