Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2020 14:33 PR.0007.129.2020 uchwała w sprawie skargi z dnia 25 maja 2020 r. złożonej przez xxx na działanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska
28.10.2020 14:23 PR.0007.128.2020 uchwała w sprawie skargi z dnia 4 września 2020 r. złożonej przez xxx na działanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska
28.10.2020 14:19 PR.0007.127.2020 uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 października 2020 r., nr NPII.4131.1.815.2020, w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr PR.0007.83.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania
28.10.2020 14:16 PR.0007.126.2020 uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
28.10.2020 14:15 PR.0007.125.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Miodowej zabudowanych garażami murowanym
28.10.2020 14:13 PR.0007.124.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Jana Furgoła zabudowanych garażami murowanym
28.10.2020 14:08 PR.0007.123.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Piotra Niedurnego zabudowanych garażami murowanymi
28.10.2020 14:06 PR.0007.122.2020 uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.10.2020 14:05 PR.0007.121.2020 uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
28.10.2020 14:03 PR.0007.120.2020 uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
28.10.2020 14:02 PR.0007.119.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
28.10.2020 13:59 PR.0007.118.2020 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
28.10.2020 13:54 PR.0007.117.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 - 2041