Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2020 09:54 Druk nr 160/20 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta w Komitecie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
20.11.2020 09:50 Druk nr 159/20 Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
20.11.2020 09:47 Druk nr 158/20 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
20.11.2020 09:35 Druk nr 157/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 - 2041
19.11.2020 16:12 Druk nr 156/20 Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład Komisji Konkursowej powołanej dla wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4
19.11.2020 14:54 Druk nr 155/20 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 3 października 2020 r. złożonej przez p. xxx na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
19.11.2020 14:25 Druk nr 154/20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017-2021
19.11.2020 14:23 Druk nr 153/20 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta w Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
19.11.2020 14:20 Druk nr 152/20 Projekt uchwały zmieniający Uchwałę NR PR.0007.47.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
19.11.2020 14:19 Druk nr 151/20 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej
19.11.2020 14:15 Druk nr 150/20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
19.11.2020 14:12 Druk nr 149/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.63.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19.11.2020 14:07 Druk nr 148/20 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
19.11.2020 14:00 Druk nr 147/20 Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
18.11.2020 15:09 Druk nr 144/20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
18.11.2020 15:04 Druk nr 143/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.170.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 z poźn. zm.
18.11.2020 15:00 Druk nr 142/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
18.11.2020 14:54 Druk nr 141/20 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
18.11.2020 14:51 Druk nr 140/20 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
18.11.2020 14:49 Druk nr 139/20 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa