Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2020 13:04 PR.0007.145.2020 uchwała w sprawie skargi z dnia 3 października 2020 r. złożonej przez p. xxx na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
03.12.2020 13:02 PR.0007.144.2020 uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład Komisji Konkursowej powołanej dla wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4
03.12.2020 12:58 PR.0007.143.2020 uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta w Komitecie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
03.12.2020 12:56 PR.0007.142.2020 uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta w Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
03.12.2020 12:53 PR.0007.141.2020 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
03.12.2020 12:49 PR.0007.140.2020 uchwała zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.47.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
03.12.2020 12:45 PR.0007.139.2020 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
03.12.2020 12:42 PR.0007.138.2020 uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
03.12.2020 12:38 PR.0007.137.2020 uchwala w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.170.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 z późn. zm.
03.12.2020 12:35 PR.0007.136.2020 uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
03.12.2020 12:32 PR.0007.135.2020 uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
03.12.2020 12:29 PR.0007.134.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
03.12.2020 12:28 PR.0007.133.2020 uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów
03.12.2020 12:26 PR.0007.132.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
03.12.2020 12:24 PR.0007.131.2020 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
03.12.2020 12:22 PR.0007.130.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 - 2041