Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2020 14:21 Druk nr 146/20 Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
23.12.2020 14:18 Druk nr 145/20 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041
23.12.2020 11:06 Druk nr 188/20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
23.12.2020 11:04 Druk nr 187/20 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
23.12.2020 10:59 Druk nr 186/20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska w latach 2020-2041
23.12.2020 10:23 Druk nr 185/20 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 sierpnia 2020 roku (druk nr 97/20) w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania
23.12.2020 10:20 Druk nr 184/20 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 9 listopada 2020 r. złożonej przez p. xxx na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
22.12.2020 12:12 Druk nr 183/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.228.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu spółce pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego zmienionej Uchwałą Nr PR.0007.64.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2020 r.
21.12.2020 09:13 Druk nr 182/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Miasta Ruda Śląska z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
16.12.2020 13:48 Druk nr 181/20 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej
16.12.2020 13:43 Druk nr 180/20 Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr PR.0007.47.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
16.12.2020 13:37 Druk nr 179/20 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
16.12.2020 13:30 Druk nr 178/20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej w 2021 roku.
16.12.2020 13:28 Druk nr 177/20 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Ruda Śląska
16.12.2020 13:27 Druk nr 176/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
16.12.2020 13:24 Druk nr 175/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
16.12.2020 13:22 Druk nr 174/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
16.12.2020 13:19 Druk nr 173/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 na oddanie w dzierżawę sprzętu stomatologicznego.
16.12.2020 13:16 Druk nr 172/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2019
16.12.2020 13:14 Druk nr 171/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 za rok 2019
16.12.2020 13:13 Druk nr 170/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b za rok 2019
16.12.2020 13:11 Druk nr 169/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok 2019
16.12.2020 13:10 Druk nr 168/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2019
16.12.2020 13:09 Druk nr 167/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d za rok 2019
16.12.2020 13:08 Druk nr 166/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2019
16.12.2020 13:07 Druk nr 165/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2019
16.12.2020 13:06 Druk nr 164/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 za rok 2019
16.12.2020 13:03 Druk nr 163/20 Projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2019