Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2021 12:22 PR.0007.177.2020 Uchwała w sprawie skargi z dnia 9 listopada 2020 r. złożonej przez p. xxx na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
04.01.2021 12:21 PR.0007.176.2020 Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
04.01.2021 12:19 PR.0007.175.2020 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041
04.01.2021 12:17 PR.0007.174.2020 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 sierpnia 2020 roku (druk nr 97/20) w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania
04.01.2021 12:11 PR.0007.173.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 na oddanie w dzierżawę sprzętu stomatologicznego
04.01.2021 12:10 PR.0007.172.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2019
04.01.2021 12:09 PR.0007.171.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 za rok 2019
04.01.2021 12:07 PR.0007.170.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b za rok 2019
04.01.2021 12:06 PR.0007.169.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok 2019
04.01.2021 12:04 PR.0007.168.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2019
04.01.2021 12:01 PR.0007.167.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d za rok 2019
04.01.2021 12:00 PR.0007.166.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2019
04.01.2021 11:57 PR.0007.165.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2019
04.01.2021 11:56 PR.0007.164.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 za rok 2019
04.01.2021 11:55 PR.0007.163.2020 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2019
04.01.2021 11:54 PR.0007.162.2020 Uchwała w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej
04.01.2021 11:53 PR.0007.161.2020 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.47.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
04.01.2021 11:52 PR.0007.160.2020 Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
04.01.2021 11:50 PR.0007.159.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej w 2021 roku
04.01.2021 11:49 PR.0007.158.2020 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Ruda Śląska
04.01.2021 11:48 PR.0007.157.2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.228.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu spółce pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego zmienionej Uchwałą Nr PR.0007.64.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2020 r.
04.01.2021 11:47 PR.0007.156.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
04.01.2021 11:46 PR.0007.155.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
04.01.2021 11:44 PR.0007.154.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
04.01.2021 11:40 PR.0007.153.2020 uchwała w sprawie wyrażenia intencji powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Miasta Ruda Śląska z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
04.01.2021 11:38 PR.0007.152.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
04.01.2021 11:37 PR.0007.151.2020 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
04.01.2021 09:29 PR.0007.150.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 - 2041