Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2021 12:57 druk nr 31/21 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy za rok 2020
19.02.2021 12:56 druk nr 30/21 Projekt uchwały w sprawie wniosku o odwołanie z funkcji ławnika Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zabrzu - Pana XXX
18.02.2021 15:54 druk nr 29/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
18.02.2021 15:51 druk nr 28/21 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
18.02.2021 15:49 druk nr 27/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041
18.02.2021 14:01 druk nr 26/21 Projekt uchwały w sprawie skargi xxx z dnia 4 stycznia 2021 r. dotyczącej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska odmawiającej przyznania skarżącej mieszkania z zasobów gminy Ruda Śląska
18.02.2021 14:00 druk nr 25/21 Projekt uchwały w sprawie skargi xxx z dnia 28 grudnia 2020 r. na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
18.02.2021 12:56 druk nr 24/21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 - 2026
18.02.2021 11:55 druk nr 23/21 Projekt uchwały w sprawie: Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ruda Śląska
18.02.2021 11:49 druk nr 22/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
18.02.2021 11:49 druk nr 21/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
18.02.2021 11:37 druk nr 20/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
18.02.2021 11:32 druk nr 19/21 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej.
18.02.2021 11:27 druk nr 18/21 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Cypriana Norwida 10 w Rudzie Śląskiej
18.02.2021 11:12 druk nr 17/21 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej.
18.02.2021 10:47 druk nr 16/21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia " Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2021-2025"."
18.02.2021 10:42 druk nr 15/21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29
12.02.2021 13:42 druk nr 14/21 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
12.02.2021 13:34 druk nr 13/21 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej za 2021 rok
10.02.2021 09:36 druk nr 12/21 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.6.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
10.02.2021 09:33 druk nr 11/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju zabudowanych garażami murowanymi
09.02.2021 13:21 druk nr 10/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ulicy Rostka - Okopowej