Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2021 12:46 PR.0007.31.2021 Uchwała w sprawie skargi xxx z dnia 4 stycznia 2021 r. dotyczącej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska odmawiającej przyznania skarżącej mieszkania z zasobów gminy Ruda Śląska
04.03.2021 12:44 PR.0007.30.2021 Uchwała w sprawie skargi xxx z dnia 28 grudnia 2020 r. na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
04.03.2021 12:42 PR.0007.29.2021 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej
04.03.2021 12:41 PR.0007.28.2021 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy za rok 2020
04.03.2021 12:39 PR.0007.27.2021 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29
04.03.2021 12:36 PR.0007.26.2021 Uchwała w sprawie: Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ruda Śląska
04.03.2021 12:34 PR.0007.25.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju zabudowanych garażami murowanymi
04.03.2021 12:33 PR.0007.24.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ulicy Rostka - Okopowej
04.03.2021 12:32 PR.0007.23.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 - 2026
04.03.2021 12:30 PR.0007.22.2021 Uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
04.03.2021 12:29 PR.0007.21.2021 Uchwała w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej za 2021 rok
04.03.2021 10:05 PR.0007.20.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2021 - 2025"
04.03.2021 10:03 PR.0007.19.2021 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.6.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
04.03.2021 10:02 PR.0007.18.2021 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej
04.03.2021 10:01 PR.0007.17.2021 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Cypriana Norwida 10 w Rudzie Śląskiej
04.03.2021 09:59 PR.0007.16.2021 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej
04.03.2021 09:57 PR.0007.15.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
04.03.2021 09:56 PR.0007.14.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
04.03.2021 09:55 PR.0007.13.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
04.03.2021 09:54 PR.0007.12.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
04.03.2021 09:52 PR.0007.11.2021 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
04.03.2021 09:49 PR.0007.10.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041
04.03.2021 09:45 PR.0007.9.2021 Uchwała w sprawie wniosku o odwołanie ławnika IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zabrzu - Pana xxx