Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2021 12:04 druk nr 46/21 projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 8 lutego 2021 r. złożonej przez Pana XXX
19.03.2021 10:03 druk nr 45/21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.27.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gierałtowskiego 29
19.03.2021 09:58 druk nr 44/21 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2020 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021.
19.03.2021 09:56 druk nr 43/21 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
19.03.2021 09:22 druk nr 42/21 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021-2041
18.03.2021 11:55 druk nr 41/21 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
16.03.2021 12:26 druk nr 39/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska,użyczonych Miejskiej Komendzie Policji w Rudzie Śląskiej na nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa użyczoną Żłobkowi Miejskiemu "Misiakowo" bez obowiązku dokonania przez Skarb Państwa dopłaty w wysokości równej różnicy zamienianych nieruchomości
15.03.2021 11:19 druk nr 38/21 Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
10.03.2021 14:14 druk nr 37/21 Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
10.03.2021 14:12 druk nr 36/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
08.03.2021 09:14 druk nr 35/21 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej