Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.03.2021 15:22 PR.0007.43.2021 Uchwała w sprawie petycji z dnia 8 lutego 2021 r. złożonej przez Pana xxx, reprezentującego xxx
30.03.2021 15:19 PR.0007.42.2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.27.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Gierałtowskiego 29
30.03.2021 15:17 PR.0007.41.2021 Uchwała w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
30.03.2021 15:13 PR.0007.40.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, użyczonych Miejskiej Komendzie Policji w Rudzie Śląskiej na nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa użyczoną Żłobkowi Miejskiemu "MISIAKOWO" bez obowiązku dokonania przez Skarb Państwa dopłaty w wysokości równej różnicy zamienianych nieruchomości
30.03.2021 15:11 PR.0007.39.2021 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
30.03.2021 15:09 PR.0007.38.2021 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
30.03.2021 15:08 PR.0007.37.2021 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
30.03.2021 15:07 PR.0007.36.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
30.03.2021 15:06 PR.0007.35.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
30.03.2021 15:05 PR.0007.34.2021 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
30.03.2021 15:03 PR.0007.33.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041