Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2021 09:11 druk nr 80/21 Projekt uchwały w sprawie petycji Pana xxx z dnia 31 marca 2021 r.
14.05.2021 09:10 druk nr 79/21 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom
14.05.2021 09:09 druk nr 78/21 Projekt uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska”
14.05.2021 09:08 druk nr 77/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.38.2021 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
14.05.2021 09:07 druk nr 76/21 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy
14.05.2021 09:05 druk nr 75/21 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 95/IX/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie zmiany uchwały nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
14.05.2021 09:04 druk nr 74/21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020
14.05.2021 09:03 druk nr 73/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
14.05.2021 09:00 druk nr 72/21 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
14.05.2021 08:59 druk nr 71/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041
04.05.2021 11:13 druk nr 70/21 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
04.05.2021 11:11 druk nr 69/21 Projekt uchwały w sprawie ograniczenia na terenie miasta Ruda Śląska godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
04.05.2021 10:58 druk nr 68/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod dwa kompleksy ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Młyńskiej
04.05.2021 10:48 druk nr 67/21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony
04.05.2021 10:41 druk nr 66/21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
04.05.2021 10:31 druk nr 65/21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat