Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2021 13:40 PR.0007.75.2021 Uchwała Nr PR.0007.75.2021 w sprawie petycji Pana xxx z dnia 31 marca 2021 r.
27.05.2021 13:38 PR.0007.74.2021 Uchwała Nr PR.0007.74.2021 w sprawie powierzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom
27.05.2021 12:09 PR.0007.73.2021 Uchwała Nr PR.0007.73.2021 w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska”
27.05.2021 12:06 PR.0007.72.2021 Uchwała Nr PR.0007.72.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
27.05.2021 12:04 PR.0007.71.2021 Uchwała Nr PR.0007./71.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod dwa kompleksy ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Młyńskiej
27.05.2021 12:02 PR.0007.70.2021 Uchwała Nr PR.0007.70.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony
27.05.2021 12:01 PR.0007.69.2021 Uchwała Nr PR.0007.69.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
27.05.2021 11:57 PR.0007.68.2021 Uchwała Nr PR.0007.68.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
27.05.2021 11:56 PR.0007.67.2021 Uchwała Nr PR.0007.67.2021 w sprawie ograniczenia na terenie miasta Ruda Śląska godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
27.05.2021 11:52 PR.0007.66.2021 Uchwała Nr PR.0007.66.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.38.2021 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
27.05.2021 11:51 PR.0007.65.2021 Uchwała Nr PR.0007.65.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy
27.05.2021 11:49 PR.0007.64.2021 Uchwała Nr PR.0007.64.2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 95/IX/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie zmiany uchwały nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
27.05.2021 11:48 PR.0007.63.2021 Uchwała Nr PR.0007.63.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
27.05.2021 11:46 PR.0007.62.2021 Uchwała Nr PR.0007.62.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
27.05.2021 11:42 PR.0007.61.2021 Uchwała Nr PR.0007.61.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041