Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2021 14:51 Druk nr 98/21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul.Zabrzańską, ulicą 1Maja, Autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska z wyłączeniem terenu w rejonie ul.Bielszowickiej, ul.Mostowej i ul.1Maja -"Ruda Śląska-ZACHÓD”.
09.07.2021 14:50 Druk nr 97/21 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NP. II.4131.1.686.2021 z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr PR.0007.76.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 maja 2021r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska
09.07.2021 14:49 Druk nr 96/21 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.647.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2021r. stwierdzające nieważność w części Uchwały nr PR.0007.65.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy
09.07.2021 14:35 Druk nr 95/21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu nalezności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalnośći pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania