Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2021 19:14 PR.0007.93.2021 uchwała Nr PR.0007.93.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Zabrzańską, ul. 1 Maja, Autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska, z wyłączeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja – „RUDA ŚLĄSKA – ZACHÓD”
15.07.2021 18:37 PR.0007.92.2021 uchwała Nr PR.0007.92.2021 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.686.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr PR.0007.76.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska
15.07.2021 18:31 PR.0007.91.2021 uchwała Nr PR.0007.91.2021 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.647.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. stwierdzające nieważności w części Uchwały nr PR.0007.65.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy
15.07.2021 18:29 PR.0007.90.2021 uchwała Nr PR.0007.90.2021 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania