Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2018 12:00 KO.6220.1.38.2017 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej" (...)
18.06.2018 17:18 KO.6220.1.38.2017 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania (...)"
15.05.2018 12:49 KO.6220.1.38.2017 Postępowanie w spr. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”
11.05.2018 17:56 KO.6220.1.3.2017 Postępowanie w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”
07.05.2018 11:59 KO.6220.1.58.2017 Postępowanie w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 o ciśnieniu nominalnym 1,6MPa na potrzeby przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej”
27.04.2018 09:02 KO.6220.1.20.2017 Postępowanie w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowic w Rudzie Śląskiej”
12.04.2018 17:03 KO.6341.70.2017 Postępowanie w spr. „Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód popłucznych za pomocą istniejących urządzeń wodnych, tj. wylotu WRz w km 59+740 oraz wylotu WRz1 w km 59+435 do rzeki Kłodnicy"
05.04.2018 18:07 KO.6220.1.37.2017 Postępowanie w spr. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota, parcela 1240/994”
21.03.2018 10:32 KO.6220.1.50.2017 Postępowanie w spr. „Utworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym złomu, w REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej 199 G"
16.03.2018 14:00 KO.6223.1.2017 Postępowanie w spr. "Wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, o zdolności produkcyjnej powyżej 75 Mg produktu na dobę, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
06.02.2018 15:00 KO.6220.1.40.2017 Postępowanie w spr. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej”
11.01.2018 11:51 KO.6341.58.2017 Postępowanie w spr. „Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ulicy Morskiej w Rudzie Śląskiej do wód – rzeki Kłodnicy"
09.01.2018 12:40 KO.6220.1.42.2017 Postępowanie w spr. „Punkt skupu złomu"
29.12.2017 14:28 KO.6341.69.2017 Postępowanie w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu budynku usługowego (gastronomicznego) zlokalizowanego na działce o nr 1222/181 w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 45"
15.12.2017 12:48 KO.6341.71.2017 Postępowanie w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu przedsiębiorstwa P.P.H.U. T&M RESPONDEK zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 18"
13.12.2017 09:59 KO.6220.1.54.2017 Postępowanie w spr. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
13.12.2017 09:50 KO.6220.1.69.2012 Kontynuacja postępowania w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
12.12.2017 15:07 KO.6341.56.2017 Postępowanie w spr. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulicy Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej za pomocą istniejącego wylotu do rowu (do ziemi) na terenie działki o nr ewidencyjnym 1619/183"
08.12.2017 11:51 KO.6220.1.3.2017 Zawiadomienie w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”
06.12.2017 14:33 KO.6341.67.2017 Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
01.12.2017 12:24 KO.6220.1.46.2016 Informacja w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
01.12.2017 12:10 KO.6220.1.46.2016 Dokumentacja do wglądu w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
30.11.2017 09:54 KO.6220.1.24.2017 Informacja o decyzji do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 CN 1,6MPa realizowana w ramach zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego”
24.11.2017 15:16 KO.6341.60.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie ścieków do ziemi – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia odcinka ulicy Orzegowskiej (jezdnia na moście nad torowiskiem kolejowym) w Rudzie Śląskiej"
24.11.2017 15:13 KO.6220.1.26.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin – opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”
22.11.2017 09:13 KO.6341.66.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej”
22.11.2017 09:09 KO.6341.59.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Styczyńskiego w Rudzie Śląskiej do ziemi (rowu)"
16.11.2017 09:23 KO.6341.57.2017 Postępowanie w spr. „Szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Grzybowej i Sudeckiej w Rudzie Śląskiej, do ziemi (rowu)"
14.11.2017 09:55 KO.6220.1.14.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN500 CN 1,6MPa relacji Szobieszowice – Szopienice odc. SRP Biskupice Młyńska Zabrze do SRP Katowicka w Rudzie Śląskiej – etap I”
13.11.2017 10:18 KO.6220.1.20.2017 Dokumentacja do wglądu w spr. "Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
09.11.2017 14:21 KO.6341.54.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych tj.: wylotu WL1 do rowu przebiegającego w rejonie ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem odcinka rowu oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu, w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej"
09.11.2017 14:17 KO.6251.1.2013 Informacja o ponownym przeprowadzeniu pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska w porze nocnej z terenu sklepu „Intermarche” Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13
09.11.2017 14:11 KO.6251.1.2013 Ponowne wszczęcie postępowania w spr. "Wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Bogota Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13".
09.11.2017 14:08 KO.6341.62.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Radoszowskiej 26"
07.11.2017 10:55 KO.6341.64.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Browaru Śląskiego Alternatywa w Rudzie Śląskiej przy ulicy Tylnej 17."
06.11.2017 13:41 KO.6220.1.23.2017 Decyzja do wglądu w spr. „„Modernizacja wodociągu Dn1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
26.10.2017 17:40 KO.6220.1.57.2016 Informacja w spr. „Rozbudowa Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32, 41–700 Ruda Śląska"
26.10.2017 17:36 KO.6341.63.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie do potoku Bielszowickiego w km 13+707, istniejącym wylotem Ø 315, wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych oraz połaci dachowej pawilonu handlowego BIEDRONKA zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej 4"
20.10.2017 12:17 KO.6220.1.20.2017 Informacja w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
19.10.2017 09:56 KO.6220.1.27.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza, działka nr 3670/41
16.10.2017 08:32 KO.6341.61.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie przebudowy rowu poprzez jego zarurowanie (przepust rurowy Ø 400) w związku z planowanym wykonaniem zjazdu z ulicy Górnośląskiej na działkę o numerze geodezyjnym 1606/207 w Rudzie Śląskiej".
11.10.2017 15:32 KO.6341.55.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie likwidacji rowu na działce o nr 3995/149 w Rudzie Śląskiej, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa odwodnienia nieruchomości położonej na stronie północnej ulicy Edmunda Kokota i wschodniej ulicy Partyzantów w Rudzie Śląskiej”.
04.10.2017 12:27 KO.6220.1.2.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej za złoża „Halemba 1””
28.09.2017 15:13 KO.6220.1.57.2016. Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w spr. "Rozbudowia Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska"
26.09.2017 14:32 KO.6341.49.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin w Rudzie Śląskiej".
20.09.2017 11:01 KO.6341.53.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła 31".
15.09.2017 14:12 KO.6220.1.21.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Uruchomienie i adaptacja istniejącej zabudowy pod stację demontażu pojazdów oraz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”
15.09.2017 14:09 KO.6220.1.25.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Zmiana koncesji nr 125/94 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża kopalni węgla kamiennego „Halemba” w zakresie ustanowienia dodatkowego obszaru górniczego „Halemba – Szyb Wschodni” oraz w zakresie ustanowienia dodatkowego terenu górniczego „Halemba – Szyb Wschodni””.
15.09.2017 14:04 KO.6341.52.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych: 5 szt. studni chłonnych na terenie działki o nr 1622/138 oraz przebudowę rowu na działkach o nr 1622/138 oraz 1621/213 obręb Ruda w Rudzie Śląskiej".
07.09.2017 11:04 KO.6220.1.46.2016 Dokumentacja do wglądu w spr. "Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK –POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".

1 2 3 następna