Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2017 10:58 KO.6220.1.46.2016 Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, poprzez montaż nowych urządzeń”
01.09.2017 10:32 KO.6220.1.41.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
01.09.2017 10:27 KO.6220.1.20.2017 Dokumentacja do wglądu w spr. "Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
28.08.2017 15:19 KO.6341.44.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku eksploatacją bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Ks. Niedzieli 25 w Rudzie Śląskiej".
23.08.2017 11:08 KO.6341.36.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – „Orzegów” w Rudzie Śląskiej – Orzegowie do rzeki Bytomki w km 14+500".
23.08.2017 11:04 KO.6341.31.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie do potoku Bielszowickiego w km 5+935, istniejącym wylotem Ø 400, ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków technologicznych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, z terenu firmy WAKPOL S.A. w Rudzie Śląskiej".
17.08.2017 14:26 KO.6220.1.3.2017 Informacja w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
17.08.2017 14:14 KO.6220.1.3.2017 Dokumentacja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba I””.
04.08.2017 10:03 KO.6341.35.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: 32 szt. studni chłonnych oraz 35 szt. dołów chłonnych (drenaży rozsączających) na terenie działek o nr 1598/179, 1599/179, 1600/179, 1997/179, 1998/179, 294/2, 956/41, 1474/41, 1475/41, 1476/41 przy ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej".
04.08.2017 10:00 KO.6341.41.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 33".
04.08.2017 09:56 KO.6341.39.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: przebudowę dwóch odcinków rowu przydrożnego poprzez ich zarurowanie rurociągiem o średnicy 315 mm, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Cetnik oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do rowu, poprzez projektowany wylot, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia powierzchni dróg, w związku z realizacją przedsięwzięcia: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej w Katowicach”.
04.08.2017 09:49 KO.6220.1.55.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa linii galwanicznej na terenie Zakładu Euro – Locks Sp. z o.o., zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Chebzie przy ul. Pawła, na działkach o numerach: 803/25 i 961/25”.
04.08.2017 09:42 KO.6220.1.20.2017 Informacja w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”.
31.07.2017 13:46 KO.6220.1.46.2016 Zawiadomienie stron w spr."Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
28.07.2017 11:03 KO.6220.1.38.2013 Decyzja do wglądu w spr. "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 01 01 02, 01 04 12 w mobilnej instalacji, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Bielszowice, rejon ul. Górnej, na terenie zwałowiska (zwał „R” – część południowa – hałda powęglowa) po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wawel”.
25.07.2017 14:34 KO.6220.1.8.2016 Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
21.07.2017 09:43 KO.6220.1.8.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Punkt skupu złomu” - zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Brata Alberta (działka nr 4120/365)
21.07.2017 09:35 KO.6220.1.3.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
19.07.2017 15:09 KO.6341.30.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zakładu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Matejki 16".
13.07.2017 15:58 KO.6220.1.2.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba I””.
12.07.2017 10:29 KO.6341.38.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie obiektów zakładu wędliniarskiego zlokalizowanego przy ul. Augustyna Potyki 28 w Rudzie Śląskiej".
07.07.2017 12:57 KO.6223.1.2016 Decyzja do wglądu w spr. "Instalacja do odzysku odpadu o kodzie 10 05 01 – żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) w procesie R12, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawła, na terenie działki o nr geodezyjnym 794/25".
05.07.2017 12:51 KO.6341.25.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Halembskiej 15".
05.07.2017 12:48 KO.6220.1.20.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”.
04.07.2017 11:03 KO.6341.23.2017 Wszczęcie postępowania spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego: fosforu ogólnego, azotu amonowego i węglowodorów ropopochodnych, z terenu Szpitala Miejskiego przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
29.06.2017 12:11 KO.6341.16.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych w Rudzie Śląskiej: (...)".
29.06.2017 12:04 KO.6341.16.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka ul. Wyzwolenia i ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej (...)".
26.06.2017 16:00 KO.6220.1.37.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”".
26.06.2017 15:52 KO.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
16.06.2017 09:48 KO.6341.32.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314 S Powiat Mikołowski w ramach projektu J-ednolita S-trategia T-erytorialna(...)”.
07.06.2017 09:09 KO.6341.29.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu firmy „CTC” Sp. z o.o. (...)".
29.05.2017 12:49 KO.6341.27.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesiotra w Katowicach”
29.05.2017 12:45 KO.6341.26.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej 6"
22.05.2017 15:14 KO.6341.3.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu (przekroczenie potoku Bielszowickiego kanalizacją sanitarną w km 10+702)".
22.05.2017 12:30 KO.6220.1.55.2016 Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa linii galwanicznej na terenie zakładu Euro – Locks Sp. z o.o., zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Chebzie przy ul. Pawła, na działkach o numerach: 803/25 i 961/25”.
22.05.2017 12:17 KO.6220.1.3.2017 Dokumentacja do wglądu w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
18.05.2017 16:46 KO.6220.1.33.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”.
08.05.2017 12:30 KO.6341.24.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Księdza Augustyna Potyki".
08.05.2017 12:21 KO.6341.21.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektu mieszczącego się przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej".
08.05.2017 12:17 KO.6220.1.3.2017 Informacja w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
05.05.2017 09:06 KO.6223.1.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Odzysk odpadu o kodzie 10 05 01 – żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) w procesie R12"
28.04.2017 12:02 KO.6341.10.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej D.1 do rzeki Bytomki (...)".
28.04.2017 11:57 KO.6341.10.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie wylotu ze zbiornika retencyjnego Z2 do rzeki Bytomki (...)".
21.04.2017 15:09 KO.6341.20.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z działalnością produkcyjną prowadzoną w zakładzie Marian Markiewka Piekarnia - Ciastkarnia zlokalizowanym na działkach o nr 1501/6 oraz 1793/5 przy ul. 1 Maja 346 A w Rudzie Śląskiej".
12.04.2017 15:06 KO.6341.17.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o.".
11.04.2017 15:44 KO.6341.19.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu brzegowego o średnicy Dn 160 mm do cieku Czarniawka w km 8+223 oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, projektowanym wylotem, pochodzących z odwodnienia obiektów zlokalizowanych na terenie firmy Mastyks Technologie Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 90".
06.04.2017 11:50 KO.6341.9.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu produkcyjnego Ecol-Unicon Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Bałtyckiej 51, wspólnym wylotem w km 12 + 800 potoku Bielszowickiego".
04.04.2017 08:56 KO.6341.18.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 4".
30.03.2017 16:30 KO.6341.15.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z eksploatacją myjni bezdotykowej zlokalizowanej przy ul. Bujoczka 9 w Rudzie Śląskiej".
28.03.2017 11:04 KO.6220.1.41.2016 Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.

poprzednia 1 2 3 następna