Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2017 14:53 KO.6131.26.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Usunięcie 3 sztuk drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Szarotek 7-9-11 na działce o nr ewidencyjnym 2408/183 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Szarotek 7-9-11".
27.03.2017 09:25 KO.6341.14.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do obcych urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, z terenu Restauracji Ramża zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Oświęcimskiej 110".
24.03.2017 11:34 KO.6341.14.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z eksploatacji myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja 303".
24.03.2017 11:30 KO.6341.11.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód deszczowych ulicy Piastowskiej oraz ulicy Jana Matejki w Rudzie Śląskiej do zbiornika retencyjnego, a następnie do Rowu Rudzkiego (...)
22.03.2017 15:21 KO.6341.39.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego odcinka trasy N-S, od DTŚ do ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej do ziemi (do rowów drogowych) (...)".
20.03.2017 13:49 KO.6341.8.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni chłonnych (9 szt.) na działce o nr 2781/121 przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej w Rudzie Śląskiej".
10.03.2017 10:18 KO.6341.44.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. dołów chłonnych na działce o nr 1713/107 zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 81 w Rudzie Śląskiej”.
10.03.2017 10:12 KO.6220.1.69.2012 Zawiadomienie w spr. "Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
10.03.2017 10:08 KO.6220.1.3.2017 Zawiadomienie stron w spr. "Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice".
10.03.2017 10:03 KO.6341.4.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z eksploatacją trzystanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Solidarności 23 w Rudzie Śląskiej".
10.03.2017 09:56 KO.6220.1.37.2016 Akta do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopalny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”.
27.02.2017 10:35 KO.6341.9.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wylot brzegowy W33 usytuowany w km 49÷538 rzeki Kłodnicy".
16.02.2017 17:29 KO.6341.6.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Przekroczenie rzeki Bytomki w km 11+890 gazociągiem śr/c D110 PE 100 metodą przewiertu sterowanego w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Bytomskiej (działka nr 991), w związku z realizacją zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Bytomskiej dla powstającego osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej"".
16.02.2017 17:27 KO.6341.2.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Stacji Paliw BP „Halemba” przy ul. 1 Maja 29 w Rudzie Śląskiej".
14.02.2017 15:41 KO.6341.5.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Stacji Paliw R 3007 Shell Polska Sp. z o.o. przy ul. Obrońców Westerplatte 22 w Rudzie Śląskiej".
10.02.2017 14:27 KO.6220.1.3.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
10.02.2017 14:23 KO.6220.1.2.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba I”.
02.02.2017 13:46 KO.6220.1.33.2016 Protokół z rozprawy administracyjnej w spr. "Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej".
25.01.2017 09:12 KO.6220.1.37.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopalny towarzyszącej ze złoża „Halemba II""
20.01.2017 09:14 KO.6220.1.36.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 stycznia 2017 r. znak WOOŚ.4210.18.2016.JW.12 w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydanej w dniu 16 stycznia 2017 r. Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4210.18.2016.JW.11 dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”.
19.01.2017 09:49 KO.6341.45.2016 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 6 wylotów do rowu przydrożnego oraz odprowadzanie ww. wylotami wód opadowych i roztopowych do rowu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa chodnika w Mikołowie przy ul. Górnej”.
17.01.2017 09:35 KO.6220.1.22.2014 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05.01.2017 r. znak DOOŚ OAI.4235.5.2016.AŁ.11 dot. wydania decyzji z dnia 2 stycznia 2017 r. znak DOOŚ-OAI.4235.5.2016.AŁ.10 w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego
17.01.2017 09:30 KO.6220.1.46.2016 Obwieszczenie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58
16.01.2017 14:37 KO.6341.49.2016 Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze nr E/2-2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. znak: WE.6341.37.2016.JB udzielająca Miastu Ruda Śląska pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1- Maja w Rudzie Śląskiej”
05.01.2017 16:42 KO.6341.50.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód opadowych z terenu Oddziału Sieci Magistralnej Czarny Las do rowu zlokalizowanego na działce o nr 683/69 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
05.01.2017 16:36 KO.6341.51.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu Ø 800 do Stawu Marcin, na terenie działki o nr geodezyjnym 378/14 w Rudzie Śląskiej"
04.01.2017 09:23 KO.6220.1.53.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Organizacja punktu zbiórki złomu metali żelaznych i nieżelaznych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 376”
02.01.2017 09:56 KO.6220.1.77.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopalny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1” wraz z założeniami do Projektu Zagospodarowania Złoża „Pokój 1””.

poprzednia 1 2 3