Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 13:14 SP.0711.83.2017 Konsultacje w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska
12.12.2017 15:36 SP.0711.80.2017 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Ruda
11.12.2017 12:54 SP.0711.79.2017 Konsultacje w spr. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii
08.12.2017 12:54 SP.0711.78.2017 Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
08.12.2017 12:37 SP.0711.76.2017 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska
22.11.2017 13:27 SP.0711.75.2017 Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
22.11.2017 13:25 SP.0711.74.2017 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
22.11.2017 13:22 SP.0711.73.2017 Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
22.11.2017 13:19 SP.0711.72.2017 Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
22.11.2017 13:12 SP.0711.71.2017 Konsultacje w spr. uchylenia uchwały nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
16.11.2017 10:24 SP.0711.69.2017 Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Makuszyńskiego 7
16.11.2017 10:23 SP.0711.68.2017 Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Siekiela 13
16.11.2017 10:21 SP.0711.67.2017 Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.ks.J.Niedzieli 51b
16.11.2017 10:20 SP.0711.66.2017 Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Sztolniowej 6
16.11.2017 10:18 SP.0711.65.2017 Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Gierałtowskiego 29
16.11.2017 10:17 SP.0711.64.2017 Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Pokoju 4
16.11.2017 10:15 SP.0711.63.2017 Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Niedurnego 50d
16.11.2017 10:12 SP.0711.62.2017 Konsultacje w spr. statutu OTUiPS przy ul.Ballestremów 16
16.11.2017 10:10 SP.0711.61.2017 Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Lipa 3
16.11.2017 10:03 SP.0711.60.2017 Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Radoszowskiej 163
10.11.2017 11:20 SP.0711.59.2017 Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
10.11.2017 11:06 SP.0711.58.2017 Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska
07.11.2017 15:54 SP.0711.57.2017 Konsultacje w spr. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
11.10.2017 14:07 SP.0711.53.2017 Konsultacje w spr. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji
11.10.2017 14:02 SP.0711.52.2017 Konsultacje w spr. opłaty targowej na terenie miasta Ruda Śląska
11.10.2017 13:59 SP.0711.51.2017 Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
11.10.2017 13:52 SP.0711.50.2017 Konsultacje w spr. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
11.10.2017 13:45 SP.0711.49.2017 Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
11.10.2017 13:38 SP.0711.48.2017 Konsultacje w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
11.10.2017 13:21 SP.0711.47.2017 Konsultacje w spr. określenia wzorów formularzy podatkowych
11.10.2017 12:17 SP.0711.46.2017 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.10.2017 14:00 SP.0711.45.2017 Konsultacje w spr. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
10.10.2017 13:53 SP.0711.44.2017 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska
10.10.2017 13:41 SP.0711.43.2017 Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
05.10.2017 15:44 SP.0711.42.2017 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
04.10.2017 15:24 SP.0711.41.2017 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
12.09.2017 12:51 SP.0711.39.2017 Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
12.09.2017 12:46 SP.0711.38.2017 Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
06.09.2017 15:25 SP.0711.36.2017 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
23.08.2017 11:58 SP.0711.35.2017 Konsultacje w spr. zmiany zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
16.08.2017 13:37 SP.0711.34.2017 Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
16.08.2017 13:26 SP.0711.33.2017 Konsultacje w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
03.08.2017 13:23 SP.0711.32.2017 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym.
14.07.2017 10:23 SP.0711.30.2017 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Halembie
08.06.2017 17:26 SP.0711.28.2017 Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
07.06.2017 12:23 SP.0711.27.2017 Konsultacje w spr. nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
10.05.2017 12:22 SP.0711.24.2017 Konsultacje w spr. określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
10.05.2017 12:15 SP.0711.23.2017 Konsultacje w spr. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
08.05.2017 12:05 SP.0711.22.2017 Konsultacje w spr. zmiany określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
02.05.2017 10:42 SP.0711.21.2017 Konsultacje w spr. nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej

1 2 następna