Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2018 12:21 PR.0007.242.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Ruda
26.04.2018 12:18 PR.0007.241.2017 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
26.04.2018 12:14 PR.0007.238.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.141.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
26.04.2018 11:56 PR.0007.234.2017 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
26.04.2018 11:51 PR.0007.231.2017 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
26.04.2018 11:48 PR.0007.229.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
26.04.2018 11:44 PR.0007.225.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
26.04.2018 11:41 PR.0007.222.2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
26.04.2018 11:37 PR.0007.221.2017 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
26.04.2018 11:32 PR.0007.218.2017 w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
26.04.2018 11:28 PR.0007.216.2017 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2018
26.04.2018 10:31 PR.0007.215.2017 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
26.04.2018 10:28 PR.0007.214.2017 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
26.04.2018 10:21 PR.0007.213.2017 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. J.Niedzieli 51b
26.04.2018 10:09 PR.0711.212.2017 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
26.04.2018 10:07 PR.0711.211.2017 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. J.Gierałtowskiego 29
26.04.2018 10:01 PR.0007.210.2017 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
26.04.2018 09:22 PR.0007.209.2017 w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
26.04.2018 09:14 PR.0007.208.2017 w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
26.04.2018 09:10 PR.0007.207.2017 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
26.04.2018 09:07 PR.0007.206.2017 w sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
26.04.2018 08:46 PR.0007.168.2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
25.04.2018 12:18 PR.0007.162.2017 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
25.04.2018 12:14 PR.0007.158.2017 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
25.04.2018 12:11 PR.0007.157.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.252.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25.04.2018 12:03 PR.0007.156.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
25.04.2018 12:01 PR.0007.152.2017 zmieniająca uchwałę nr 1208/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
25.04.2018 11:42 PR.0007.150.2017 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
25.04.2018 11:41 PR.0007.149.2017 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
25.04.2018 11:34 PR.0007.148.2017 w sprawie opłaty od posiadania psów
25.04.2018 11:31 PR.0007.147.2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji
25.04.2018 11:06 PR.0007.146.2017 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
25.04.2018 11:01 PR.0007.145.2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
25.04.2018 10:58 PR.0007.144.2017 zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
25.04.2018 10:48 PR.0007.142.2017 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
25.04.2018 10:37 PR.0007.137.2017 w sprawie pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
25.04.2018 10:33 PR.0007.136.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
25.04.2018 10:29 PR.0007.131.2017 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
25.04.2018 10:16 PR.0007.124.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
25.04.2018 10:06 PR.0007.123.2017 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
16.04.2018 12:39 PR.0007.122.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej – Halembie
16.04.2018 12:37 PR.0007.121.2017 w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
16.04.2018 12:25 PR.0007.106.2017 zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
16.04.2018 11:49 PR.0007.104.2017 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
16.04.2018 11:44 PR.0007.99.2017 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
16.04.2018 11:36 PR.0007.95.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Wiktora Bujoczka
23.08.2017 13:28 PR.0007.93.2017 w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
23.08.2017 13:27 PR.0007.92.2017 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
23.08.2017 13:24 PR.0007.81.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
23.08.2017 13:22 PR.0007.80.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota

1 2 następna