Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2019 08:28 KO.6341.35.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowaną podziemną linią telekomunikacyjną światłowodową w km 12+595 rzeki Bytomki, w miejscowości Ruda Śląska
19.09.2019 08:48 KO.6220.1.38.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 września 2019 r. znak WOOŚ.420.100.2019.MP.9 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 9 września 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej”
16.09.2019 09:41 KO.6341.34.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Kłodnica pochodzących ze stacji Paliw BP Halemba przy ul. 1 Maja 29 w Rudzie Śląskiej
13.09.2019 08:21 KO.6220.1.15.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.41.2019.MP.16 z dnia 09.09.2019 r. dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Odcinka Trasy N–S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) w Rudzie Śląskiej” (...)
05.09.2019 08:19 KO.6341.33.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Restauracji „Wiśniowy Sad” Sp. z o.o., 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 76, na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ww. Restauracji zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej (...)
05.09.2019 08:16 KO.6341.32.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (w tym na jego przebudowę), polegającą na zarurowaniu istniejącego rowu na długości 91,1 m o średnicy DN800, położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej, zlokalizowanego na działce 1340/85 obręb 0001 Ruda w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa Hali magazynowo –produkcyjno-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej”
02.09.2019 10:01 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 sierpnia 2019 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach pismem z 21 sierpnia 2019 r. Nr skargi: SKO.OS/41.9/754/2019/11258/BL poinformowało, że zawiadomieniem z 21 sierpnia 2019 r. Nr skargi: SKO.OS/41.9/754/2019/11258/BL przekazało skargę Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka” (...)
30.08.2019 08:38 KO.6220.1.48.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Nowy Wirek do komory WB 4 przy ul. Pordzika w Rudzie Śląskiej” zawiadomienie stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
23.08.2019 08:53 KO.6341.30.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej, do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, na działce ewidencyjnej nr 3391/24 w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza
21.08.2019 08:15 KO.6341.29.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
19.08.2019 11:51 KO.6223.1.2012 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.08.2019 r. dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 2/2019 z dnia 12.08.2019 r. znak KO.6223.1.2012 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do produkcji ciepła i energii elektrycznej (...)
19.08.2019 11:44 KO.6220.1.48.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Nowy Wirek do komory WB 4 przy ul. Pordzika w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
19.08.2019 11:34 KO.6220.1.48.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Nowy Wirek do komory WB 4 przy ul. Pordzika w Rudzie Śląskiej”(...)
14.08.2019 11:00 KO.6341.28.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód – rzeki Kłodnicy, pochodzących ze stacji Paliw BP Halemba przy ul. 3-go Maja 29 w Rudzie Śląskiej
13.08.2019 09:18 KO.6220.1.35.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 sierpnia 2019 r. znak KO.6220.1.35.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 16/2019 z 8 sierpnia 2019 r. znak KO.6220.1.35.2019 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów występujących w postaci złomów metali żelaznych i nieżelaznych. Lokalizacja: Ruda Śląska, ul. Chorzowska 39 (...)
12.08.2019 08:21 KO.6341.27.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
09.08.2019 12:33 KO.6220.1.9.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2019 r., znak WOOŚ.420.33.2018.JKS.29 dot. zawiadomienia stron postępowania oraz podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu 31 lipca 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.33.2018.JKS.28 dla ww. przedsięwzięcia
08.08.2019 09:32 KO.6341.26.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystnie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzącego ze stanowiska do wstępnego mycia maszyn budowlanych zlokalizowanego przy alei Rodziny Gurtlerów 101 (...)
30.07.2019 09:54 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron o przekazaniu pismem z dnia 29 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.38.2017 Prezydentowi Miasta Zabrze całości akt sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
30.07.2019 08:23 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/349/2019/10458/KS z dnia 19 lipca 2019 r. dot. wyłączenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
30.07.2019 08:19 KO.6220.1.38.2017 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/349/2019/10458/KS z dnia 19 lipca 2019 r. dot. wyłączenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
30.07.2019 08:15 KO.6220.1.38.2017 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 19 lipca 2019 r. znak SKO.OSW/41.9/349/2019/10458/KS o wydaniu Postanowienia znak SKO.OSW/41.9/349/2019/10458/KS z dnia 19 lipca 2019 r. dot. wyłączenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
30.07.2019 08:11 KO.6220.1.28.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.28.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 15/2019 z 25 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.28.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej na terenie Zakładu PPHU „PROMUS Ruda Śląska” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (...)
24.07.2019 08:09 KO.6345.25.2019 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Miasta Ruda Śląska postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów z rejonu ul. Piastowskiej (most) w Rudzie Śląskiej do urządzenia wodnego – Rowu Miechowickiego
16.07.2019 09:19 KO.6341.24.2019 KO.6341.24.2019 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Pana Piotra Mikos, pełnomocnika JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1, zawarty w piśmie z dnia 14 marca 2019 r. znak 2019/03/152, uzupełniony przy piśmie z dnia 12 czerwca 2019 r. znak 2019/06/40 postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne (...)
15.07.2019 08:14 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z prośbą o wyłączenie Organu z prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
08.07.2019 12:25 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”- zawiadomienie stron (...)
04.07.2019 16:43 KO.6220.1.27.2018 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/479/2019/4289/BL dot. uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., znak sprawy: KO.6220.1.27.2018 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65.
04.07.2019 16:33 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Postanowienia z dnia 17 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/479/2019/4289/BL dot. uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., znak sprawy: KO.6220.1.27.2018 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65.
01.07.2019 10:21 KO.6341.22.2019 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: „Zlewnia Barbara – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienia nadzoru autorskiego”
24.06.2019 08:36 KO.6220.1.12.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.12.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 14/2019 z 18 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.12.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną (...) przy ul. Kalinowej i ul. Oświęcimskiej (...)
24.06.2019 08:31 KO.6220.1.57.2016 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 7 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN z dnia 7 czerwca 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z 26 lipca 2018 r., nr sprawy: KO.6220.1.57.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
24.06.2019 08:26 KO.6220.1.57.2016 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN z dnia 7 czerwca 2019 r. dot. uchylenia decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z 26 lipca 2018 r., nr sprawy: KO.6220.1.57.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32 (...)
24.06.2019 08:21 KO.6220.1.11.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.11.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2019 z 18 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.11.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną (...) przy ul. Kalinowej i ul. Oświęcimskiej (...)
24.06.2019 08:11 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzji Nr SKO.OS/41.9/449/2018/13166/RN z dnia 7 czerwca 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., nr sprawy: KO.6220.1.57.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowi Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
13.06.2019 13:47 KO.6220.1.9.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.9.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 10 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.9.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych, myjni ręcznej – na 3 stanowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej w Pyskowicach (...)
10.06.2019 08:03 KO.602.1.1.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 czerwca 2019 r. znak KO.6223.1.2012 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32
06.06.2019 08:15 KO.6220.1.13.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.13.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 10/2019 z 31 maja 2019 r. znak KO.6220.1.13.2019 dot. odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej (...)
06.06.2019 08:10 KO.6220.1.7.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 czerwca 2019 r. znak KO.6220.1.7.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2019 z 31 maja 2019 r. znak KO.6220.1.7.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo – socjalnymi z towarzyszącą infrastrukturą (...)
05.06.2019 08:36 KO.6341.21.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu rozsączającego – 4 skrzynek typu Stombox dla oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 3135/249 obręb 0005 Bielszowice w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi 76
09.05.2019 11:18 KO.6220.1.38.2017 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK z dnia 29 kwietnia 2019 r. dot. uchylenia decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z 23 listopada 2018 r., nr sprawy: Ko.6220.1.38.2017, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
09.05.2019 11:12 KO.6220.1.38.2017 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. znak SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK z dnia 29 kwietnia 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z 23 listopada 2018 r., nr sprawy: Ko.6220.1.38.2017, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
09.05.2019 11:05 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 maja 2019 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowicach decyzji Nr SKO.OS/41.9/617/2018/19134/AK z dnia 29 kwietnia 2019 r. uchylającej decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z 23 listopada 2018 r., nr sprawy: Ko.6220.1.38.2017, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
06.05.2019 08:57 KO.6341.18.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającego na zarurowaniu odcinka rowu (...)
30.04.2019 13:34 KO.6140.1.3.2019 Informacja Śląskiej Izby Rolniczej o odbywających się w dniu 28 lipca 2019 r. wyborach do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej
26.04.2019 07:53 KO.6220.1.20.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak WOOŚ.420.55.2019.MP.2 o wydaniu postanowienia z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak OŚ.420.55.MP.1 dot. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej wydaniem w dniu 12 grudnia 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowic w Rudzie Śląskiej”
25.04.2019 08:04 KO.6220.1.10.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak KO.6220.1.10.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2019 z 18 kwietnia 2019 r. znak KO.6220.1.10.2018 zmieniającej Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2018 r. z 12 lipca 2018 r. znak KO.6220.1.10.2018, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa hali magazynowo – produkcyjno – usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej (...)
24.04.2019 07:57 KO.6151.4.2019 Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla koła łowieckiego "CIETRZEW"
19.04.2019 09:19 KO.6251.1.2013 Kontynuacja sprawy z 2017 roku – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 9 kwietnia 2019 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 25/2019) dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Prezydenta Miasta Zabrze Decyzji Nr E/9-2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wobec Bogota Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13 (...)
15.04.2019 10:35 KO.6341.17.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów z rejonu ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej do wód – rzeki Bytomki (...)

poprzednia 1 2 3 następna