Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2019 12:54 SP.0711.35.2019 Konsultacje w spr. wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
12.03.2019 12:21 SP.0711.27.2019 Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
19.02.2019 15:10 SP.0711.23.2019 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
19.02.2019 15:05 SP.0711.22.2019 Konsultacje w spr. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
19.02.2019 15:01 SP.0711.21.2019 Konsultacje w spr. opłaty targowej na terenie miasta Ruda Śląska
31.01.2019 12:36 SP.0711.18.2019 Konsultacje w spr. określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
31.01.2019 12:32 SP.0711.17.2019 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
31.01.2019 12:15 SP.0711.16.2018 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
31.01.2019 12:09 SP.0711.15.2019 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
23.01.2019 14:59 SP.0711.13.2019 Konsultacje w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.01.2019 14:49 SP.0711.12.2019 Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
21.01.2019 15:19 SP.0711.10.2019 Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
21.01.2019 14:25 SP.0711.9.2019 Konsultacje w spr. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
21.01.2019 14:17 SP.0711.8.2019 Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21.01.2019 14:07 SP.0711.7.2019 Konsultacje w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21.01.2019 13:03 SP.0711.6.2019 Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.
21.01.2019 12:51 SP.0711.5.2018 Konsultacje w spr. zmiany uchwały Nr PR.0007.227.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14.01.2019 14:09 SP.0711.4.2019 Konsultacje w spr. nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
14.01.2019 14:03 SP.0711.3.2019 Konsultacje w spr. nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
14.01.2019 13:57 SP.0711.2.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.146.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.01.2018 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 - 2021
14.01.2019 13:50 SP.0711.1.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji