Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2019 15:59 SP.0711.93.2019 Konsultacje w spr. regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określeniu kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
11.12.2019 15:55 SP.0711.92.2019 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
11.12.2019 15:43 SP.0711.91.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej"
05.12.2019 15:47 SP.0711.90.2019 Konsultacje w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
05.12.2019 15:42 SP.0711.88.2019 Konsultacje w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020
05.12.2019 15:29 SP.0711.87.2019 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
20.11.2019 15:50 SP.0711.85.2019 Konsultacje w spr. zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
20.11.2019 15:47 SP.0711.84.2019 Konsultacje w spr. zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Ruda Śląska dla organizacji pozarządowych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji oraz sposobu kontroli i rozliczania
19.11.2019 13:36 SP.0711.82.2019 Konsultacje w spr. zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej”
19.11.2019 13:32 SP.0711.81.2019 Konsultacje w spr. zmiana uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
18.11.2019 13:42 SP.0711.80.2019 Konsultacje w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
18.11.2019 13:02 SP.0711.79.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
15.11.2019 13:14 SP.0711.78.2019 Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
06.11.2019 15:19 SP.0711.76.2019 Konsultacje w spr. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
06.11.2019 15:00 SP.0711.74.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
25.10.2019 13:54 SP.0711.73.2019 Konsultacje w spr. utworzenia w mieście Ruda Śląska parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda"
21.10.2019 15:10 SP.0711.72.2019 Konsultacje w spr. udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Ruda Śląska w sportach zespołowych
16.10.2019 15:18 SP.0711.71.2019 Konsultacje w spr. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
16.10.2019 15:05 SP.0711.70.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
16.10.2019 14:51 SP.0711.69.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.10.2019 14:24 SP.0711.68.2019 Konsultacje w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
16.10.2019 14:17 SP.0711.67.2019 Konsultacje w spr. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
16.10.2019 14:14 SP.0711.66.2019 Konsultacje w spr. opłaty targowej na terenie miasta Ruda Śląska
16.10.2019 14:11 SP.0711.65.2019 Konsultacje w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
16.10.2019 14:08 SP.0711.64.2019 Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
10.10.2019 13:47 SP.0711.63.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
10.10.2019 13:42 SP.0711.62.2019 Konsultacje w spr. obniżenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego
11.09.2019 14:15 SP.0711.59.2019 Konsultacje w spr. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
11.09.2019 14:08 SP.0711.58.2019 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
11.09.2019 14:04 SP.0711.57.2019 Konsultacje w spr. określenia opłaty od posiadania psów
11.09.2019 13:47 SP.0711.56.2019 Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
21.08.2019 13:38 SP.0711.54.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
16.08.2019 12:05 SP.0711.53.2019 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
16.08.2019 11:57 SP.0711.52.2019 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Lecha 10
16.08.2019 11:38 SP.0711.51.2019 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej 18
16.08.2019 11:30 SP.0711.50.2019 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Broniewskiego 8
19.06.2019 14:49 SP.0711.48.2019 Konsultacje w spr. przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania bazy sportowej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
19.06.2019 09:56 SP.0711.47.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
19.06.2019 09:42 SP.0711.46.2019 Konsultacje w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
17.06.2019 14:56 SP.0711.45.2019 Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
17.06.2019 14:47 SP.0711.43.2019 Konsultacje w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
17.06.2019 14:40 SP.0711.42.2019 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
13.06.2019 15:09 SP.0711.44.2019 Konsultacje w spr. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
03.06.2019 14:05 SP.0711.40.2019 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
08.04.2019 12:54 SP.0711.35.2019 Konsultacje w spr. wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
12.03.2019 12:21 SP.0711.27.2019 Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
19.02.2019 15:10 SP.0711.23.2019 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
19.02.2019 15:05 SP.0711.22.2019 Konsultacje w spr. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
19.02.2019 15:01 SP.0711.21.2019 Konsultacje w spr. opłaty targowej na terenie miasta Ruda Śląska
31.01.2019 12:36 SP.0711.18.2019 Konsultacje w spr. określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty

1 2 następna