Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2020 12:23 PR.0007.281.2019 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
07.01.2020 12:12 PR.0007.277.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
07.01.2020 12:06 PR.0007.267.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”
07.01.2020 12:05 PR.0007.264.2019 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
07.01.2020 11:59 PR.0007.263.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020
07.01.2020 11:57 PR.0007.260.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
07.01.2020 11:54 PR.0007.257.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
07.01.2020 11:51 PR.0007.255.2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
07.01.2020 11:46 PR.0007.254.2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
07.01.2020 11:19 PR.0007.247.2019 zmieniająca uchwałę nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
07.01.2020 11:11 PR.0007.246.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
07.01.2020 11:04 PR.0007.234.2019 w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej”
07.01.2020 11:00 PR.0007.233.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
07.01.2020 10:56 PR.0007.232.2019 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.34.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenie wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
07.01.2020 10:54 PR.0007.231.2019 w sprawie zasad udostępniania i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
07.01.2020 10:50 PR.0007.228.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
26.11.2019 11:42 PR.0007.215.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Ruda Śląska w grupach seniorskich w dyscyplinach sportowych w konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych
26.11.2019 11:29 PR.0007.213.2019 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
26.11.2019 11:06 PR.0007.212.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.30.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
21.11.2019 17:38 PR.0007.209.2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
21.11.2019 17:32 PR.0007.208.2019 w sprawie obniżenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego
21.11.2019 17:26 PR.0007.207.2019 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
21.11.2019 16:56 PR.0007.206.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
21.11.2019 15:53 PR.0007.204.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
09.10.2019 12:45 PR.0007.197.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul Powstańców 1 w Rudzie Śląskiej
09.10.2019 12:35 PR.0007.196.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
09.10.2019 12:28 PR.0007.195.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
09.10.2019 12:19 PR.0007.157.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
09.10.2019 12:15 PR.0007.155.2019 w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
09.10.2019 12:10 PR.0007.154.2019 w sprawie opłaty od posiadania psów
09.10.2019 12:06 PR.0007.152.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
09.10.2019 11:45 PR.0007.146.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
09.10.2019 11:42 PR.0007.141.2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
09.10.2019 11:40 PR.0007.140.2019 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Lecha 10
09.10.2019 11:31 PR.0007.139.2019 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej 18
09.10.2019 11:28 PR.0007.138.2019 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Broniewskiego 8
09.10.2019 11:04 PR.0007.137.2019 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
09.10.2019 10:51 PR.0007.131.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
09.10.2019 10:17 PR.0007.126.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
09.10.2019 10:08 PR.0007.124.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
09.10.2019 10:04 PR.0007.123.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
07.10.2019 12:56 PR.0007.122.2019 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
07.10.2019 12:41 PR.0007.121.2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
07.10.2019 12:36 PR.0007.120.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej, od dnia 1 września 2019 r.
07.10.2019 12:29 PR.0007.117.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
07.10.2019 12:26 PR.0007.115.2019 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
07.10.2019 12:15 PR.0007.113.2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
07.10.2019 11:32 PR.0007.110.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
12.06.2019 12:39 PR.0007.94.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
20.05.2019 10:55 PR.0007.91.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.34.2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty

1 2 następna