Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2020 08:36 KO.6220.1.3.2020 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 12 lutego 2020 r. znak WE.6220.1.24.2019.JKW, Lp. 7/2020 dot. zawiadomienia stron postępowania o zakończeniu postepowania dowodowego (...)
13.02.2020 12:30 KO.6220.1.9.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.175.2019.KM.7 dot. zawiadomienia stron postępowania oraz społeczeństwa o wydaniu decyzji z dnia 4 lutego 2020 r. (...)
12.02.2020 08:46 KO.6220.1.40.2019 Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 20/2019 z 16 października 2019 r. znak KO.6220.1.40.2019, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe Źródło Nowy Wirek”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej (...)
12.02.2020 08:40 KO.6220.1.40.2019 Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 20/2019 z 16 października 2019 r. znak KO.6220.1.40.2019, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe Źródło Nowy Wirek”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
12.02.2020 08:32 KO.6220.1.53.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 10 lutego 2020 r. znak KO.6220.1.53.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w związku z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 3 grudnia 2019 r. L 312/55) ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów (...)
12.02.2020 08:26 KO.6220.1.2.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Reorganizacja terenu Zakładu REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. przy ul. Piotra Skargi 87 w Rudzie Śląskiej” (...)
03.02.2020 13:01 KO.6220.1.52.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2020 r. znak KO.6220.1.39.2019 w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
03.02.2020 12:52 KO.6220.1.52.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2020 r. znak KO.6220.1.52.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
03.02.2020 12:47 KO.6220.1.39.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2020 r. znak KO.6220.1.39.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
03.02.2020 12:42 KO.6220.1.39.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2020 r. znak KO.6220.1.39.2019 w sprawie zawiadomienia osoby/osób posiadających prawa rzeczowe do nieruchomości (...)
30.01.2020 08:06 KO.6341.48.2019 Decyzja znak GL.ZUZ.1.421.301.2019.PW z dnia 14 stycznia 2020 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Grupy Górniczej SA. Oddział „KWKW Ruda” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Halembskiej 160 (...)
29.01.2020 09:54 KO.6235.2.2020 Azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2020 roku
28.01.2020 08:34 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 stycznia 2020r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/6/2020/362/RN z dnia 16 stycznia 2020 r. dot. wyłączenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
28.01.2020 08:28 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 stycznia 2020 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron o przekazaniu pismem z dnia 24 stycznia 2020 r. znak KO.6220.1.57.2016 Prezydentowi Miasta Chorzów całości akt sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
28.01.2020 08:21 KO.6220.1.57.2016 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/6/2020/362/RN z dnia 16 stycznia 2020 r. dot. wyłączenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
24.01.2020 11:50 KO.6151.1.2020 OBWIESZCZENIE O TERMINACH ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ MIEJSCU POLOWANIU ZBIOROWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO „BÓR” W SEZONIE ŁOWIECKIM 2019/2020 OBWÓD ŁOWIECKI NR 130
24.01.2020 11:26 KO.6341.1.47.2018 Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2020 r. znak: DOA-WSzOP.512.23.2019.EDA.7 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2019 r. (...)
22.01.2020 10:27 KO.6220.1.3.2020 Przebudowa mostu nad rzeką Bytomką - ul. Trębacka w Zabrzu
16.01.2020 08:33 KO.6220.1.38.2017 Pismo Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 grudnia 2019 r. znak WE.6220.1.16.2019.SLS, Lp.7/2019 dot. wezwania do uzupełnienia dokumentu pt. ”Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (...)
07.01.2020 08:18 KO.6220.1.15.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. znak WOOŚ.420.41.2019.MP.21 w sprawie zawiadomienia, że 30 grudnia 2019 r. została wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
07.01.2020 08:16 KO.6341.52.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
07.01.2020 08:12 KO.6341.51.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (...)
02.01.2020 10:51 KO.6341.50.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

poprzednia 1 2 3 4