Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2021 12:04 PR.0007.93.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Zabrzańską, ul. 1 Maja, Autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska, z wyłączeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja – „RUDA ŚLĄSKA – ZACHÓD”
24.08.2021 12:00 PR.0007.90.2021 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
24.08.2021 11:56 PR.0007.86.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.106.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
24.08.2021 11:50 PR.0007.84.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
16.06.2021 14:47 PR.0007.76.2021 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska
16.06.2021 14:39 PR.0007.72.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
16.06.2021 14:21 PR.0007.70.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony
16.06.2021 14:17 PR.0007.69.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
16.06.2021 14:14 PR.0007.68.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
16.06.2021 13:06 PR.0007.67.2021 w sprawie ograniczenia na terenie miasta Ruda Śląska godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
16.06.2021 12:46 PR.0007.65.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy
16.06.2021 12:39 PR.0007.64.2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 95/IX/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie zmiany uchwały nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
16.06.2021 12:35 PR.0007.63.2021 uchwała Nr PR.0007.63.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
16.06.2021 12:29 PR.0007.55.2021 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 - 2026
16.06.2021 12:26 PR.0007.48.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
16.06.2021 12:05 PR.0007.45.2021 zmieniająca uchwałę "Nr PR.0007.12.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021" oraz zmieniającej uchwałę "Nr PR.0007.35.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021"
16.06.2021 12:00 PR.0007.41.2021 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
16.06.2021 11:52 PR.0007.39.2021 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
26.05.2021 10:05 PR.0007.37.2021 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
13.04.2021 09:46 PR.0007.35.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
30.03.2021 11:05 PR.0007.23.2021 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 - 2026
30.03.2021 10:57 PR.0007.22.2021 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
30.03.2021 10:53 PR.0007.21.2021 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej za 2021 rok
30.03.2021 10:44 PR.0007.19.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.6.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
30.03.2021 10:38 PR.0007.12.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
04.02.2021 10:49 PR.0007.7.2021 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.158.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Ruda Śląska