Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2013 13:22 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Chorzów z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu pn.: "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych..."
26.08.2013 13:05 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Gminy Ruda Śląska.
26.08.2013 13:02 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska
26.08.2013 12:59 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.238.2013
26.08.2013 12:48 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej.
26.08.2013 12:42 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
26.08.2013 12:33 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
26.08.2013 12:24 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
26.08.2013 12:19 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska.
26.08.2013 12:17 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
26.08.2013 12:13 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.232.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2011 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej
04.07.2013 09:02 Projekt uchwały w sprawie wniesienia odwołania od uchwały Nr 4100/V/101/2013 z 21 czerwca 2013 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku
17.05.2013 13:06 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
17.05.2013 12:59 Druk Nr 16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
17.05.2013 12:57 Druk Nr 15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013-2045.
17.05.2013 12:53 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy działami i zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
17.05.2013 12:52 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
17.05.2013 12:49 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
17.05.2013 12:48 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
17.05.2013 12:45 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
17.05.2013 12:43 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie statutu Miasta Ruda Śląska.
17.05.2013 12:39 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wraz z uzasadnieniem o zamiarze zmiany treści statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
17.05.2013 12:28 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej za rok 2012.
17.05.2013 12:23 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2012.
17.05.2013 12:21 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2012 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
17.05.2013 12:18 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2012 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem
17.05.2013 12:10 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy kard. Augusta Hlonda 27 oraz w sprawie warunków udzielenia bonifikaty
17.05.2013 11:59 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie warunków bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny nieruchomości w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy kard. Augusta Hlonda 27.
17.05.2013 11:51 Druk nr 1 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu z przeznaczeniem pod garaże blaszane na czas oznaczony na okres 9 lat nieruchomości
10.05.2013 12:42 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do związku międzygminnego pod nazwą Górnośląski Związek Metropolitalny
22.04.2013 10:27 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Ruda Śląska.
22.04.2013 10:24 Druk Nr 17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
22.04.2013 10:19 Druk Nr 16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
22.04.2013 10:13 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045
22.04.2013 10:11 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
22.04.2013 10:06 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie wieczyste w udziale 392/1000 części działek
22.04.2013 10:04 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
22.04.2013 09:58 Druk nr 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług psychoterapii w Przychodni Rejonowej
22.04.2013 09:31 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska
22.04.2013 09:27 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2014.
22.04.2013 09:09 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej łączącej ulice Wrzosową i Szyb Artura w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
22.04.2013 08:59 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej".
22.04.2013 08:57 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.
22.04.2013 08:42 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu gruntu z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże
22.04.2013 08:35 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat
22.04.2013 08:21 Druk nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.23.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska
22.04.2013 08:16 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.22.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska
05.04.2013 13:54 Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania.
18.03.2013 13:16 Druk Nr 25 Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania.
18.03.2013 13:11 Druk Nr 24 Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od wymogu określonego w par. 2 pkt. 5 uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.235.2011 z dnia 29.09.2011 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna