Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2013 11:53 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska
28.01.2013 11:44 Druk nr 13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników szkolnych i konsekwencji z tego wynikających.
28.01.2013 11:42 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2013.
28.01.2013 11:38 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 60/100 w prawie własności nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki 14
28.01.2013 11:36 Druk Nr 10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
28.01.2013 11:33 Druk nr 9 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
28.01.2013 11:29 Druk nr 8 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
28.01.2013 11:27 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
28.01.2013 11:24 Druk nr 6 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2013.
28.01.2013 11:21 Druk nr 5 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.295.2011
28.01.2013 11:17 Druk nr 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.238.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
28.01.2013 11:12 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego
28.01.2013 10:57 Druk nr 2 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie poddasza i więźby dachowej, wykonaniu izolacji fundamentów
28.01.2013 10:50 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na konserwacji wraz z wykonaniem przeszklenia ochronnego dwunastu okien
17.12.2012 13:45 Druk Nr 19 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do programu "Uczenie się przez całe życie" - (LLP).
17.12.2012 13:44 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.12.2012 13:39 Druk nr 17 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
17.12.2012 13:37 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.
17.12.2012 13:35 Druk Nr 15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
17.12.2012 13:33 Druk nr 14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045.
17.12.2012 13:31 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
17.12.2012 13:29 Druk nr 12 Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
17.12.2012 13:26 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
17.12.2012 13:23 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
17.12.2012 13:21 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
17.12.2012 13:16 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 roku.
17.12.2012 13:10 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
17.12.2012 13:03 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodstępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013.
17.12.2012 12:33 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadanego Uchwałą Nr PR.0007.42.2012 Rady Miasta
17.12.2012 12:28 Druk nr 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
17.12.2012 12:25 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33.
17.12.2012 12:20 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
17.12.2012 12:13 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ruda Śląka a Powiatem Mikolowskim w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień
26.11.2012 11:12 Druk nr 31 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
26.11.2012 11:09 Druk nr 30 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
26.11.2012 11:06 Druk nr 29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2045.
26.11.2012 11:02 Druk nr 28 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
26.11.2012 11:00 Druk nr 27 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
26.11.2012 10:58 Druk Nr 26 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
26.11.2012 10:55 Druk Nr 25 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
26.11.2012 10:50 Druk Nr 24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalnosć medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej SP ZOZ
26.11.2012 10:45 Druk Nr 23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej SP ZOZ
26.11.2012 10:41 Druk Nr 22 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50 d nadanego Uchwałą Nr PR.0007.8.2012
26.11.2012 10:37 Druk Nr 21 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
26.11.2012 10:33 Druk Nr 20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.7.2012
26.11.2012 10:30 Druk Nr 19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela
26.11.2012 10:26 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska
26.11.2012 10:23 Druk nr 17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.40.2012
26.11.2012 10:23 Druk nr 17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.40.2012
26.11.2012 10:19 Druk nr 16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.39.2012 Rady Miasta

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna