Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2012 10:15 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
26.11.2012 10:07 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
26.11.2012 10:02 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr PR.0007.216.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ
26.11.2012 09:52 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr PR.0007.215.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ
26.11.2012 09:48 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska
26.11.2012 09:46 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.
26.11.2012 09:44 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.
26.11.2012 09:40 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaże murowane położone w Rudzie Śląskiej
26.11.2012 09:35 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony na okres 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne
26.11.2012 09:32 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 750/XL/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 05.03.2009 roku w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta.
26.11.2012 09:29 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie przenaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
26.11.2012 09:28 Druk nr 4 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
26.11.2012 09:25 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
26.11.2012 09:22 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
26.11.2012 09:20 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
22.10.2012 08:31 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.
22.10.2012 08:29 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
22.10.2012 08:27 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranyh w każdym okręgu.
19.10.2012 09:36 Druk Nr 10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
19.10.2012 09:34 Druk Nr 9 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045.
19.10.2012 09:30 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
19.10.2012 09:29 Druk Nr 7 Projekt uchwał w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
19.10.2012 09:27 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2013 roku.
19.10.2012 09:26 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparia Dziennego w Rudzie Śląskiej".
19.10.2012 09:24 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej".
19.10.2012 09:17 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
19.10.2012 09:11 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie sali zbornej oraz łaźni łancuszkowej
19.10.2012 09:09 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Borowików w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach (osiedle Leśne).
24.09.2012 10:11 Druk Nr 11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r.w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
24.09.2012 10:09 Druk Nr 10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045.
24.09.2012 10:05 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
24.09.2012 10:04 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz w rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
24.09.2012 09:59 Druk nr 7 Projekt uchwały w sprawie: aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr 785/XLV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
24.09.2012 09:58 Druk nr 6 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
24.09.2012 09:56 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
24.09.2012 09:52 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedziabą przy ul. Radoszowskiej 163
24.09.2012 09:46 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
24.09.2012 09:42 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat
24.09.2012 09:39 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
24.08.2012 12:41 Druk Nr 25 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do odradzajacego się Państwa Polskiego.
24.08.2012 12:37 Druk nr 24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne oraz obiekty budowlane
24.08.2012 12:36 Druk Nr 23 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
24.08.2012 12:35 Druk Nr 22 Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2045.
24.08.2012 12:32 Druk Nr 21 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
24.08.2012 12:31 Druk Nr 20 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
24.08.2012 12:26 Druk Nr 19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych
24.08.2012 12:24 Druk nr 17 Projeky uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2012.
24.08.2012 12:24 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
24.08.2012 12:21 Druk nr 16 Projekt uchwały w sprawie umorzenia postepowania w stosunku do skargi p. W.L.* zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
24.08.2012 12:20 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna