Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2005 15:39 894/XLVII/2005 Uchwała nr 894/XLVII/2005 w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 3 - dla którego organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska.
06.10.2005 15:37 893/XLVII/2005 Uchwała nr 893/XLVII/2005 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do zabezpieczenia w projekcie budżetu na rok 2006 środków finansowych ...
06.10.2005 15:32 892/XLVII/2005 Uchwała nr 892/XLVII/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej dotyczącego likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Bia
06.10.2005 15:30 891/XLVII/2005 Uchwała nr 891/XLVII/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
06.10.2005 15:28 890/XLVII/2005 Uchwała nr 890/XLVII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 822/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 31.01.2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
06.10.2005 15:24 889/XLVII/2005 Uchwała nr 889/XLVII/2005 w sprawie dostosowania dotychczasowego wynagrodzenia Prezydenta Miasta do wysokości określonej w rozporządzenmiu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniającego .
06.10.2005 15:18 888/XLVII/2005 Uchwała nr 888/XLVII/2005 w sprawie skargi Pana * na działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
06.10.2005 15:16 887/XLVII/2005 Uchwała nr 887/XLVII/2005 w sprawie skargi Pana * na Kierownika Poradni Okulistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej.
06.10.2005 15:10 886/XLVII/2005 Uchwała nr 886/XLVII/2005 w sprawie skargi Panów * na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
06.10.2005 15:08 885/XLVII/2005 Uchwała nr 885/XLVII/2005 w sprawie skarg Pana* na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
06.10.2005 15:05 884/XLVII/2005 Uchwała nr 884/XLVII/2005 w sprawie zwolnienia z całkowitej odpłatności za kształcenie w Szkole Policealnej nr 1 cudzoziemca - Pana *
06.10.2005 14:56 883/XLVII/2005 Uchwała nr 883/XLVII/2005 w sprawie przyjęcia jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania ...
06.10.2005 14:47 882/XLVII/2005 Uchwała nr 882/XLVII/2005 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Ruda Śląska.
06.10.2005 14:36 881/XLVII/2005 Uchwała nr 881/XLVII/2005 w sprawie zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych w mieście Ruda Śląska.
06.10.2005 14:25 880/XLVII/2005 Uchwała nr 880/XLVII/2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej ..
06.10.2005 14:22 879/XLVII/2005 Uchwała nr 879/XLVII/2005 w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2005 r. SP ZOZ pod nazwą Szpital Miejski
06.10.2005 14:14 878/XLVII/2005 Uchwała nr 878/XLVII/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Katowicach w sprawie reorganizacji SP ZOZ Szpitala im.Prof.Emila Michałowskiego w Katowicach.
06.10.2005 14:12 877/XLVII/2005 Uchwała nr 877/XLVII/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Chorzowie dotyczący likwidacji poradni dermatologicznej wraz z pracownią bakteriologiczną oraz poradni ...
06.10.2005 14:09 876/XLVII/2005 Uchwała nr 876/XLVII/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2.
06.10.2005 14:07 875/XLVII/2005 Uchwała nr 875/XLVII/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ pod nazwą Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul.Lipa 2.
06.10.2005 14:05 874/XLVII/2005 Uchwała nr 874/XLVII/2005 w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
06.10.2005 14:02 873/XLVII/2005 Uchwała nr 873/XLVII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2004 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śl
06.10.2005 13:59 872/XLVII/2005 Uchwała nr 872/XLVII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 713/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 3.03.2005 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu ...
06.10.2005 13:52 871/XLVII/2005 Uchwała nr 871/XLVII/2005 w sprawie zabezpieczenia w latach 2006-2007 środków finansowych na poręczenie kredytu dla Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
06.10.2005 13:49 870/XLVII/2005 Uchwała nr 870/XLVII/2005 w sprawie zabezpieczenia w latach 2006-2009 środków finansowych na poręczenie kredytu dla Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o.
06.10.2005 13:47 869/XLVII/2005 Uchwała nr 869/XLVII/2005 w sprawie zabezpieczenia w latach 2006 - 2008 środków finansowych na poręczenie kredytu dla Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
06.10.2005 13:45 868/XLVII/2005 Uchwała nr 868/XLVII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 854/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dn. 30.08.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2005.
06.10.2005 13:42 867/XLVII/2005 Uchwała nr 867/XLVII/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
06.10.2005 13:40 866/XLVII/2005 Uchwała nr 866/XLVII/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowej kamienicy...
06.10.2005 13:37 865/XLVII/05 Uchwała nr 865/XLVII/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na osuszeniu i zabezpieczeniu piwnic zabytkowej kamienicy ...
06.10.2005 13:33 864/XLVII/05 Uchwała nr 864/XLVII/2005 w sprawie zabezpieczenie w projekcie budżetu Miasta na rok 2006 środków finansowych, na wkład własny miasta w realizacji projektu "Przebudowa ulicy Szyb Walenty" ...
06.10.2005 13:26 863/XLVII/05 Uchwała nr 863/XLVII/2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacjji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".
06.10.2005 13:21 862/XLVII/05 Uchwała nr 862/XLVII/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
06.10.2005 10:13 861/XLVII/05 Uchwała nr 861/XLVII/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.