Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2005 12:39 952/LI/2005 uchwała nr 952/LI/2005 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Rejonowego w Zabrzu, ul. Zamkowa 4
28.12.2005 12:38 951/LI/2005 uchwała nr 951/LI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 713/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 03.03.2005 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu ...
28.12.2005 12:32 950/LI/2005 uchwała nr 950/LI/2005 w sprawie skargi * na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
28.12.2005 12:31 949/LI/2005 uchwała nr 949/LI/2005 w sprawie odstapienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Rudzie Śląskiej
28.12.2005 11:57 947/LI/2005 uchwała nr 947/LI/2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz rodzinnych domach dziecka, dla których organem prowadzącym jest miasto
28.12.2005 11:52 946/LI/2005 uchwała nr 946/LI/2005 w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym ...
28.12.2005 11:48 945/LI/2005 uchwała nr 945/LI/2005 w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników w mi
28.12.2005 11:41 944/LI/2005 uchwała nr 944/LI/2005 w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Ruda Śląska na lata 2006 - 2008 środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych
28.12.2005 11:39 943/LI/2005 Uchwała nr 943/LI/2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
28.12.2005 11:30 942/LI/2005 uchwała nr 942/LI/2005 w sprawie zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.12.2005 11:11 941/LI/2005 uchwała nr 941/LI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005
28.12.2005 11:07 940/LI/2005 uchwała nr 940/LI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 849/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi
28.12.2005 11:04 939/LI/2005 uchwała nr 939/LI/2005 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005
28.12.2005 11:02 938/LI/2005 uchwała nr 938/LI/2005 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006
27.12.2005 15:28 948/LI/2005 uchwała nr 948/LI/2005 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006