Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2006 09:00 1034/LVIII/2006 uchwała nr 1034/LVIII/2006 w sprawie skargi Pani * na działaność Prezydenta Miasta w zakresie usunięcia gruzu z parceli przy ul. Sosnowej w Rudzie Śląskiej
20.05.2006 08:58 1033/LVIII/2006 uchwała nr 1033/LVIII/2006 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
20.05.2006 08:55 1032/LVIII/2006 uchwała nr 1032/LVIII/2006 zmianiająca uchwałę nr 822/LVIII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 31.01.2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarownia mieszkaniowym zasobem miasta ..
20.05.2006 08:52 1031/LVIII/2006 uchwała nr 1031/LVIII/2006 w sprawie skargi Pani * na działaność Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
20.05.2006 08:47 1030/LVIII/2006 uchwała nr 1030/LVIII/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005
20.05.2006 08:45 1029/LVIII/2006 uchwała nr 1029/LVIII/2006 w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych
20.05.2006 08:43 1028/LVIII/2006 uchwała nr 1028/LVIII/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 2
20.05.2006 08:41 1027/LVIII/2006 uchwała nr 1027/LVIII/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskiem w Rudzie Śląskiej przy ul. Wincentego Lipa
20.05.2006 08:37 1026/LVIII/2006 uchwała nr 1026/LVIII/2006 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ...
20.05.2006 08:35 1025/LVIII/2006 uchwała nr 1025/LVIII/2006 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ...
20.05.2006 08:32 1024/LVIII/2006 uchwała nr 1024/LVIII/2006 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ...
20.05.2006 08:28 1023/LVIII/2006 uchwała nr 1023/LVIII/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z sie
20.05.2006 08:25 1022/LVIII/2006 uchwała nr 1022/LVIII/2006 w sprawie zmiany wartości jednego punktu w złotych niezbędnego dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ...
20.05.2006 08:22 1021/LVIII/2006 uchwała nr 1021/LVIII/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za 2005 rok, dla której Gmina jest organizatorem
20.05.2006 08:20 1020/LVIII/2006 uchwała nr 1020/LVIII/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2005 rok, dla którego gmina Ruda Śląska ...
19.05.2006 12:57 1019/LVIII/2006 uchwała nr 1019/LVIII/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2005 rok dla którego gmina Ruda Śląska ...
19.05.2006 12:52 1018/LVIII/2006 uchwała nr 1018/LVIII/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej za 2005 rok dla którego gmina Ruda Śląs
19.05.2006 12:48 1017/LVIII/2006 uchwała nr 1017/LVIII/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy
19.05.2006 12:47 1016/LVIII/2006 uchwała nr 1016/LVIII/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy
19.05.2006 12:41 1015/LVIII/2006 uchwała nr 1015/LVIII/2006 zmieniająca uchwałę nr 970/LV/2006 z dnia 23.02.2006 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających ...
19.05.2006 12:32 1014/LVIII/2006 uchwała nr 1014/LVIII/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w rejonie ulic ...
19.05.2006 12:29 1013/LVIII/2006 uchwała nr 1013/LVIII/2006 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok.
19.05.2006 12:22 1012/LVIII/2006 uchwała nr 1012/LVIII/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
19.05.2006 12:20 27.04.2006 r. uchwała nr 1011/LVIII/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006
19.05.2006 11:57 1010/LVIII/2006 uchwała nr 1010/LVIII/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2005, wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Prezydenta Miasta .