Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2006 14:12 1089/LXI/2006 uchwała nr 1089/LXI/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
27.06.2006 14:10 1088/LXI/2006 uchwała nr 1088/LXI/2006 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu SPZOZ Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej w latach 2007 - 2011
27.06.2006 14:08 1087/LXI/2006 uchwała nr 1087/LXI/2006 w sprawie uznania za bezzasadną skargi * na działalność Prezydenta Miasta i Straży Miejskiej w zakresie skierowania wniosku do Sądu o ukaranie za popełnienie wykrocz
27.06.2006 14:02 1086/LXI/2006 uchwała nr 1086/LXI/2006 w sprawie zwiększenia w roku 2006 zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych miasta Ruda Śląska
27.06.2006 13:55 1085/LXI/2006 uchwała nr 1085/LXI/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wg blinsu za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą ...
27.06.2006 13:52 1084/LXI/2006 uchwała nr 1084/LXI/2006 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska" za okres 2004 - 2005
27.06.2006 13:50 1083/LXI/2006 uchwała nr 1083/LXI/2006 zmieniająca uchwałę nr 898/L/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie ustalenia ulgi w czynszach za lokale użytkowe będące własności
27.06.2006 13:37 1082/LXI/2006 uchwała nr 1082/LXI/2006 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
27.06.2006 13:36 1081/LXI/2006 uchwała nr 1081/LXI/2006 w sprawie przyjęcia jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji .
27.06.2006 13:33 1080/LXI/2006 uchwała nr 1080/LXI/2006 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej - dla której organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
27.06.2006 13:31 1079/LXI/2006 uchwała nr 1079/LXI/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na dokończeniu renowacji elewacji zabytkowego kościoła ...
27.06.2006 13:22 1078/LXI/2006 uchwała nr 1078/LXI/2006 w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżet
27.06.2006 13:17 1077/LXI/2006 uchwała nr 1077/LXI/2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych
27.06.2006 13:15 1076/LXI/2006 uchwała nr 1076/LXI/2006 zmieniająca uchwałę nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu.
27.06.2006 13:01 1075/LXI/2006 uchwała nr 1075/LXI/2006 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku ...
27.06.2006 12:58 1074/LXI/2006 uchwała nr 1074/LXI/2006 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie projektu Europejskiego Funduszu Społecznego - "Euro - FACHOWIEC"
27.06.2006 12:55 1073/LXI/2006 uchwała nr 1073/LXI/2006 w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ...
27.06.2006 12:52 1072/LXI/2006 uchwała nr 1072/LXI/2006 w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007 - 2009 środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich ...
27.06.2006 12:49 1071/LXI/2006 uchwała nr 1071/LXI/2006 w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007 - 2009 środków finansowych na zabezpieczenie ruchu drogowego
27.06.2006 12:38 1070/LXI/2006 uchwała nr 1070/LXI/2006 w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007 - 2009 środków finansowych na bieżące utrzymanie wpustów i przepustów ulicznyc
27.06.2006 12:35 1069/LXI/2006 uchwała nr 1069/LXI/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
27.06.2006 12:30 1068/LXI/2006 uchwała nr 1068/LXI/2006 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok
27.06.2006 12:28 1067/LXI/2006 uchwała nr 1067/LXI/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
27.06.2006 12:26 1066/LXI/2006 uchwała nr 1066/LXI/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska