Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2006 12:51 1137/LXIV/06 Uchwała nr 1137/LXIV/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7
06.10.2006 12:48 1136/LXIV/06 Uchwała nr 1136/LXIV/2006 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz
06.10.2006 12:45 1135/LXIV/06 Uchwała nr 1135/LXIV/2006 zmieniająca uchwałę nr 1035/LIX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 9.05.2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego ...
06.10.2006 12:41 1134/LXIV/06 Uchwała nr 1134/LXIV/2006 zmieniająca uchwałę nr 467/XXVI/2004 z dnia 27.05.2004 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w
06.10.2006 12:38 1133/LXIV/06 Uchwała nr 1133/LXIV/2006 zmieniająca uchwałę nr 468/XXVI/2004 Rady Miejskiej z dnia 27.05.2004 r.
06.10.2006 12:37 1132/LXIV/06 Uchwała nr 1132/LXIV/2006 zmieniająca uchwałę nr 1005/LVI/2006 Rady Miasta z dnia 30.03.2006 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i sp
06.10.2006 12:33 1131/LXIV/06 Uchwała nr 1131/LXIV/2006 zmieniająca uchwałę nr 1101/LXII/2006 Rady Miasta z dnia 26.07.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej za cenę niższą niż jej warto
06.10.2006 12:30 1130/LXIV/06 Uchwała nr 1130/LXIV/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Szpaków 33.
06.10.2006 12:28 1129/LXIV/06 Uchwała nr 1129/LXIV/2006 w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za rok 2006 SP ZOZ pod nazwą Szpital Miejsk
06.10.2006 12:25 11/28/LXIV/06 Uchwała nr 1128/LXIV/2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr 805/XLII/2005 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
06.10.2006 12:22 1127/LXIV/06 Uchwała nr 1127/LXIV/2006 zmieniająca uchwałę nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
06.10.2006 12:20 1126/LXIV/06 Uchwała nr 1126/LXIV/2006 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006
06.10.2006 12:18 1125/LXIV/06 Uchwała nr 1125/LXIV/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
06.10.2006 12:16 1124/LXIV/2006 Uchwała nr 1124/LXIV/2006 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycj
06.10.2006 11:32 1123/LXIV/06 Uchwała nr 1123/LXIV/2006 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Spółce Park Wodny w Rudzie Śl. Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na realizację inwestycji pod nazwą: budowa obiektów
06.10.2006 11:28 1122/LXIV/06 Uchwała nr 1122/LXIV/2006 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 r.