Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2006 14:08 853/XLVIII/2002 uchwała nr 853/XLVIII/2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
11.12.2006 14:05 852/XLVIII/2002 uchwała nr 852/XLVIII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 236/XVII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 1999 r. dotyczącej zasad ustalania poboru, terminów płatności i wysokości
11.12.2006 14:01 851/XLVIII/2002 uchwała nr 851/XLVIII/2002 w sprawie likwidacji jednostki organizayjnej miasta - Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej prowadzącej działalność w formie jednostki budżetowej i utworzenie z niej
11.12.2006 13:57 850/XLVIII/2002 uchwała nr 850/XLVIII/2002 w sprawie określenia wysokości oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na posiłki w ramach dożywiania uczniów w szkole
11.12.2006 13:50 849/XLVIII/2002 uchwała nr 849/XLVIII/2002 w sprawie zasad ustalania opłat za pobyt i zwalniania z tych opłat, w placówkach wsparcia dziennego - świetlicach o zasięgu lokalnym, finansowanych przez miasto Ruda .
11.12.2006 13:47 848/XLVIII/2002 uchwała nr 848/XLVIII/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
11.12.2006 13:45 847/XLVIII/2002 uchwała nr 847/XLVIII/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
11.12.2006 13:42 846/XLVIII/2002 uchwała nr 846/XLVIII/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
11.12.2006 13:38 845/XLVIII/2002 uchwała nr 845/XLVIII/2002 w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej Poradni Okulistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 oraz zmiany uchwały nr 182/XII/1999
11.12.2006 13:35 844/XLVIII/2002 uchwała nr 844/XLVIII/2002 w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 oraz zmiany uchwały nr 169/XII/199
11.12.2006 13:32 843/XLVIII/2002 uchwała nr 843/XLVIII/2002 w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jankowskiego 6 oraz zmiany uchwały ...
11.12.2006 13:26 842/XLVIII/2002 uchwała nr 842/XLVIII/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
11.12.2006 13:24 841/XLVIII/2002 uchwała nr 841/XLVIII/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej
11.12.2006 13:22 840/XLVIII/2002 uchwała nr 840/XLVIII/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Kochłowice w Rudzie Śląskiej
11.12.2006 13:20 839/XLVIII/2002 uchwała nr 839/XLVIII/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
11.12.2006 13:18 838/XLVIII/2002 uchwała nr 838/XLVIII/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
11.12.2006 13:16 837/XLVIII/2002 uchwała nr 837/XLVIII/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Wirek
11.12.2006 13:12 836/XLVIII/2002 uchwała nr 836/XLVIII/2002 w sprawie uchylenia uchwały nr 255/XXXIII/96 Rady Miejskiej z dnia 29.08.1996 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady, formy i tryb udzielania ...
11.12.2006 13:08 835/XLVIII/2002 uchwała nr 835/XLVIII/2002 w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta Rudy Śląskiej do nieodpłatnego przejęcia od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" nieruchomości położonej przy ..
11.12.2006 13:04 834/XLVIII/2002 uchwała nr 834/XLVIII/2002 w sprawie podjęcia czynności przez Zarząd Miasta Ruda Śląska w celu opracowania koncepcji zbycia udziałów Miasta w PEC Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
11.12.2006 13:02 833/XLVIII/2002 uchwała nr 833/XLVIII/2002 w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach
11.12.2006 12:59 832/XLVIII/2002 uchwała nr 832/XLVIII/2002 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
11.12.2006 12:57 831/XLVIII/2002 uchwała nr 831/XLVIII/2002 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej za rok 2001