Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2007 10:30 295/XVII/2007 Uchwała nr 295/XVII/2007 w sprawie nadania Henrykowi Gruthowi tytułu"Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska"
02.10.2007 10:36 296/XVII/2007 Uchwała nr 296/XVII/2007 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska"
02.10.2007 10:38 297/XVII/2007 Uchwała nr 297/XVII/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
02.10.2007 10:41 298/XVII/2007 Uchwała nr 298/XVII/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok
02.10.2007 10:43 299/XVII/2007 Uchwała nr 299/XVII/2007 w sprawie zmiany planu kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
04.10.2007 08:20 300/XVII/2007 Uchwała nr 300/XVII/2007 zmieniająca uchwałę Nr 36/IV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
02.10.2007 10:47 301/XVII/2007 Uchwała nr 301/XVII/2007 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego ...
04.10.2007 08:28 302/XVII/2007 Uchwała nr 302/XVII/2007 w sprawie: ulg podatkowych w ramach pomocy de minimis
04.10.2007 08:32 303/XVII/2007 Uchwała nr 303/XVII/2007 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015"
02.10.2007 10:50 304/XVII/2007 Uchwała nr 304/XVII/2007 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
02.10.2007 10:52 305/XVII/2007 Uchwała nr 305/XVII/2007 w sprawie wsparcia działań podejmowanych przez lokalne społeczności województwa śląskiego na rzecz przyznania regionowi śląskiemu organizacji EURO 2012
04.10.2007 08:55 306/XVII/2007 Uchwała nr 306/XVII/2007 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
04.10.2007 09:00 307/XVII/2007 Uchwała nr 307/XVII/2007 w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
02.10.2007 10:54 308/XVII/2007 Uchwała nr 308/XVII/2007 w sprawie likwidacji Oddziału Dermatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ...
04.10.2007 09:05 309/XVII/2007 Uchwała nr 309/XVII/2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczącego wykreślenia poradni kardiologicznej , poradni endokrynologicznej...
04.10.2007 09:12 310/XVII/2007 Uchwała nr 310/XVII/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą...
04.10.2007 09:20 311/XVII/2007 Uchwała nr 311/XVII/2007 w sprawie: zmiany Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej nadanego Uchwałą Nr 169/XI/2007 ...
04.10.2007 09:25 312/XVII/2007 Uchwała nr 312/XVII/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r.,w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
04.10.2007 09:29 313/XVII/2007 Uchwała nr 313/XVII/2007 zmieniająca Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej na lata 2003-2015 stanowiącą Załącznik Nr 2 do ...
04.10.2007 10:02 314/XVII/2007 Uchwała nr 314/XVII/2007w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska
04.10.2007 10:10 315/XVII/2007 Uchwała nr 315/XVII/2007 w sprawie:skargi Pana B.O. na Uchwałę nr 153/VII/2007 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.04.2003 r.*
04.10.2007 10:15 316/XVII/2007 Uchwała nr 316/XVII/2007 w sprawie uznania za bezzasadną skargi J.K.* na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.10.2007 10:19 317/XVII/2007 Uchwała nr 317/XVII/2007 w sprawie uznania za bezzasadną skargi L.M.* na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.10.2007 10:21 318/XVII/2007 Uchwała nr 318/XVII/2007 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008 - 2010 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa...
04.10.2007 10:27 319/XVII/2007 Uchwała nr 319/XVII/2007 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 669/XXXVI/2005 z dnia 10.02.2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży...
04.10.2007 10:38 320/xvii/2007 Uchwała nr 320/XVII/2007 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego w Katowicach z dnia 27.08.2007 r. Nr NP-N-0911/502/R/07
04.10.2007 10:48 321/XVII/2007 Uchwała 321/XVII/2007 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
04.10.2007 10:52 322/XVII/2007 Uchwała nr 322/XVII/2007 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Zdrowia,Rodziny i Pomocy Społecznej Miasta Ruda Śląska
04.10.2007 10:54 323/XVII/2007 Uchwała nr 323/XVII/2007 w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska