Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2006 15:28 SOR.PM.0151-557/05 557/05 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Klubu Sportowego „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (...)
03.01.2006 13:23 SOR.PM.0151-556/05 556/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2006
03.01.2006 13:20 SOR.PM.0151-555/05 555/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne MIasta Ruda Śląska w dziedzinie turystyki
03.01.2006 13:16 SOR.PM.0151-554/05 554/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...)
27.12.2005 09:00 SOR.PM.0151-553/05 553/05 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa (...)
21.12.2005 11:15 SOR.PM.0151-552/05 552/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert (...)
13.12.2005 11:18 SOR.PM.0151-551/05 551/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Nowaka nr 7, 7a w Rudzie Śląskiej – Goduli
13.12.2005 11:16 SOR.PM.0151-550/05 550/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego 5, 5a w Rudzie Śląskiej
13.12.2005 11:14 SOR.PM.0151-549/05 549/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 15/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
13.12.2005 11:11 SOR.PM.0151-548/05 548/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 3/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
13.12.2005 11:08 SOR.PM.0151-547/05 547/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 42/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
13.12.2005 10:59 SOR.PM.0151-546/05 546/05 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
13.12.2005 10:57 SOR.PM.0151-545/05 545/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
13.12.2005 10:55 SOR.PM.0151-544/05 544/05 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
13.12.2005 10:52 SOR.PM.0151-543/05 543/05 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty (...)
13.12.2005 10:50 SOR.PM.0151-542/05 542/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oczyszczanie dróg (...)"
13.12.2005 10:48 SOR.PM.0151-541/05 541/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji inwestora (...)"
13.12.2005 10:44 SOR.PM.0151-540/05 540/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. środków trwałych (...)
07.12.2005 12:36 SOR.PM.0151-539/05 539/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu z budynkiem biurowym położonych przy ulicy Kokota (...)
07.12.2005 12:32 SOR.PM.0151-538/05 538/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów zagospodarowanych skwerem i pomnikiem (...)
07.12.2005 12:26 SOR.PM.0151-537/05 537/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Cynkowej (...)
07.12.2005 12:20 SOR.PM.0151-536/05 536/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piernikarczyka (...)
07.12.2005 12:10 SOR.PM.0151-535/05 535/05 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów zagospodarowanych cmentarzem położonym przy ulicy (...)
07.12.2005 12:06 SOR.PM.0151-534/05 534/05 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczenia Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
07.12.2005 12:03 SOR.PM.0151-533/05 533/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu oraz przyjęcie darowizny dla Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
07.12.2005 12:01 SOR.PM.0151-532/05 532/05 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administraowanych przez MOSiR
07.12.2005 11:57 SOR.PM.0151-531/05 531/05 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji „Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych” Miasta Ruda Śląska
07.12.2005 11:55 SOR.PM.0151-530/05 530/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
07.12.2005 11:51 SOR.PM.0151-529/05 529/05 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
07.12.2005 11:48 SOR.PM.0151-528/05 528/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
07.12.2005 11:46 SOR.PM.0151-527/05 527/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
07.12.2005 11:44 SOR.PM.0151-526/05 526/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
07.12.2005 11:38 SOR.PM.0151-525/05 525/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rudzie Śląskiej
07.12.2005 11:36 SOR.PM.0151-524/05 524/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości: udziału wynoszącego 30/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek (...)
07.12.2005 11:33 SOR.PM.0151-523/05 523/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki oznaczonej nr geodezyjnym 3440/2842 (...)
07.12.2005 11:31 SOR.PM.0151-522/05 522/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Grodzkiej 4a w Rudzie Śląskiej
07.12.2005 11:28 SOR.PM.0151-521/05 521/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 5 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie
07.12.2005 11:26 SOR.PM.0151-520/05 520/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie
07.12.2005 11:24 SOR.PM.0151-519/05 519/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela Nr 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
07.12.2005 11:23 SOR.PM.0151-518/05 518/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej Nr 6, 6a w Rudzie Śląskiej – Rudzie
07.12.2005 11:20 SOR.PM.0151-517/05 517/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOR.PM.0151-443/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 października 2005 r.
07.12.2005 11:18 SOR.PM.0151-516/05 516/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont ulicy Barbary (...)"
07.12.2005 11:14 SOR.PM.0151-515/05 515/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie wpustów (...)"
30.11.2005 11:34 SOR.PM.0151-514/05 514/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego pt. "Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta (...)"
30.11.2005 11:28 SOR.PM.0151-513/05 513/05 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsprarcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
28.11.2005 12:48 SOR.PM.0151-512/05 512/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Rozbudowę okablowania strukturalnego UM"
28.11.2005 12:44 SOR.PM.0151-511/05 511/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Budowa oświetlenia drogowego (...)"
28.11.2005 12:38 SOR.PM.0151-510/05 510/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.PM.0151-1/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego (...)
28.11.2005 12:33 SOR.PM.0151-509/05 509/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Solskiego 2, 2a, 2b, w Rudzie Śląskiej - Goduli
22.11.2005 11:26 SOR.PM.0151-508/05 508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej

1 2 3 4 5 6 następna