Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 16:13 40/ORG/03 w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
07.07.2004 16:12 41/ORG/03 w sprawie ustalenia regulaminu kontroli wewnętrznej
07.07.2004 16:10 42/ORG/03 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje społeczne (...)
07.07.2004 16:09 43/ORG/03 w sprawie zmiany uchwały nr 70/2002 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 06.02.2002 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. programu ISPA (...)
07.07.2004 16:07 44/ORG/03 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:00 38/ORG/03 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:57 39/ORG/03 w sprawie zmiany - Zarządzenia nr 07/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia 2/ORG/03 (...)
07.07.2004 15:50 36/ORG/03 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:49 37/ORG/03 w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z PN EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:47 31/ORG/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.06.2003 r. w sprawie powołania Komisji ds Restrukturyzacji lecznictwa (...)
07.07.2004 15:46 32/ORG/03 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:44 33/ORG/03 w sprawie wyznaczenia pani Joanny Sochackiej do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Programu „Partner"
07.07.2004 15:43 34/ORG/03 w sprawie określenia zakresu kompetencji Koordynatora ds. Programu "Partner" oraz procedury (...)
07.07.2004 15:42 34A/ORG/03 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:40 35/ORG/03 w sprawie podstawowych zasad organizacji Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:33 24/ORG/03 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:31 25/ORG/03 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 2/2000 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 lutego 2000 r.
07.07.2004 15:28 26/ORG/03 w sprawie instrukcji doręczania korespondencji przez gońców Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:25 27/ORG/03 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
07.07.2004 15:21 28/ORG/03 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:20 29/ORG/03 w sprawie zmian w Planie Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:19 30/ORG/03 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
07.07.2004 15:16 19/ORG/03 w sprawie powołania komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:15 20/ORG/03 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
07.07.2004 15:12 21/ORG/03 w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej
07.07.2004 15:11 22/ORG/03 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:09 23/ORG/03 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:04 17/ORG/03 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji i harmonogramu prac związanych z utworzeniem Międzygminnego Parku Przemysłowego pod nazwą (...)
07.07.2004 15:02 18/ORG/03 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 15:00 18/A/ORG/03 w sprawie ustanowienia Pana Krzysztofa Kubicy Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych w mieście Ruda Śląska
07.07.2004 14:54 10/ORG/03 w sprawie uchylenia zarządzania nr 2/98 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 stycznia 1998r.
07.07.2004 14:17 11/ORG/03 w sprawie uchylenia zarządzania nr 9/2000 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania okresowych ocen (...)
07.07.2004 14:14 12/ORG/03 w sprawie pisemnych sprawozdań z odbytych szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 14:11 13/ORG/03 w sprawie wykonania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach Nr LKA-410000-6-03 z dnia 03.04.2003r.
07.07.2004 14:04 14/ORG/03 w sprawie zatwierdzania do wypłaty rachunków kosztów z odbytych podróży służbowych
07.07.2004 13:59 15/ORG/03 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 13:51 16/ORG/03 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania spisów z natury majątku Miasta Ruda Śląska będącego w użyczeniu w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
07.07.2004 13:42 04/ORG/03 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego przy Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 13:25 05/ORG/03 w sprawie powołania Zespołu ds. Przygotowania Inwestycji: Tunel Śnieżny oraz Lodowisko Całoroczne
07.07.2004 13:09 06/ORG/03 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta
07.07.2004 12:38 07/ORG/03 w sprawie zmiany - Zarządzenia nr 2/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Realizacji Inwestycji
07.07.2004 12:33 08/ORG/03 w sprawie instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 12:24 09/ORG/03 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Ruda Śląska prowadzenia spraw miasta
07.07.2004 12:21 01/ORG/03 w sprawie opracowywania i przekazywania do realizacji zarządzeń, postanowień, poleceń i pism okólnych
07.07.2004 12:19 02/ORG/03 w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Inwestycji
07.07.2004 12:15 03/ORG/03 w sprawie powołania służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta