Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2007 15:36 WOR.KSM.ORG.0151-47/04 47/04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
21.02.2007 14:51 WOR.KSM.ORG.0151-34/04 34/04 w sprawie zmiany zarządzenia prezydenta Miasta Ruda Śląsk nr 38/ORG/03 z dnia 13.11.2003 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
27.12.2004 13:08 WOR.KSM.ORG.0151-46/04 46/04 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
27.12.2004 12:44 WOR.KSM.ORG.0151-45/04 45/04 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
15.12.2004 11:47 WOR.KSM.ORG.0151-44/04 44/04 w sprawie ustalenia procesów zachodzących w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001
15.12.2004 11:33 WOR.KSM.ORG.0151-43/04 43/04 w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości w Urzędze Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001
15.12.2004 10:47 WOR.KSM.ORG.0151-41/04 41/04 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.ORG.0151-38/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie powołania Zespołu ds. pozyskania środków na sfinansowanie (...)
29.11.2004 14:17 WOR.KSM.ORG.0151-40/04 40/04 w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001.
29.11.2004 14:09 WOR.KSM.ORG.0151-39/04 39/04 w sprawie nadania Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej.
29.11.2004 13:56 WOR.KSM.ORG.0151-38/04 38/04 w sprawie powołania zespołu do spraw pozyskania środków na sfinansowanie udziału własnego Gminy w zadaniu "Oczyszczalnia ścieków w Rudzie Śląskiej".
29.11.2004 13:20 WOR.KSM.ORG.0151-37/04 37/04 w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 04 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczali Barbara realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
29.11.2004 13:08 WOR.KSM.ORG.0151-36/04 36/04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
29.11.2004 12:41 WOR.KSM.ORG.0151-33A/04 33A/04 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
29.11.2004 12:24 WOR.KSM.ORG.0151-33/04 33/04 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
29.11.2004 11:59 0151-32/ORG/04 w sprawie powołania Horyzontalnego zespołu zadaniowego do spraw rewitalizacji.
29.11.2004 11:24 0151-31/ORG/04 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw rewitalizacji.
28.09.2004 15:28 0151-30/ORG/04 w sprawie powołania Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego do spraw Rozwoju Lokalnego.
28.09.2004 15:23 0151-29/ORG/04 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Rozwoju Lokalnego.
28.09.2004 13:17 0151-28/ORG/04 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Ślaskiej.
15.09.2004 12:44 0151-27/ORG/04 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 18A/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.05.2003 r. w sprawie ustanowienia Pana Krzysztofa Kubicy Pełnomocnikiem ds. osób (...)
14.09.2004 15:46 0151-26/ORG/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 Przezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie ustalenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Miejskiego.
14.09.2004 15:00 0151-25/ORG/04 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-23/ORG/04 z dnia 16.08.2004 r. w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001
02.09.2004 14:19 0151-24/ORG/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-22/ORG/04 z dnia 13.08.2004 r. w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN-ISO 9001:2001
02.09.2004 14:17 0151-23/ORG/04 w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001.
13.08.2004 16:08 0151-22/ORG/04 w sprawie przeprowadzenia auditów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001
13.08.2004 16:04 0151-21/ORG/04 w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, z późniejszymi zmianami
13.08.2004 15:59 0151-20/ORG/04 w sprawie przyjęcia procedury jakości nr 1 w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN - EN ISO 9001:2001, wraz z załącznikami dot. wewnętrznego auditu jakości
23.07.2004 15:46 0151-19/ORG/04 w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN - EN ISO 9001:2001
23.07.2004 15:43 0151-18/ORG/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.06.2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie (...)
23.07.2004 15:41 0151-17/ORG/04 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
23.07.2004 15:40 0151-16/ORG/04 w sprawie umundurowania i dystynkcji funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
23.07.2004 15:35 0151-15/ORG/04 w sprawie wprowadzenia załącznika do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej dotyczącego zasad przydzielania ekwiwalentu pieniężnego na zakup ubiorów służbowych.
23.07.2004 15:28 0151-14/ORG/04 w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13.06.2004 r.
07.07.2004 17:06 0151-13/ORG/04 w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN - EN ISO 9001:2001
07.07.2004 16:54 0151-09/ORG/04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:52 0151-10/ORG/04 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:50 0151-11/ORG/04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:48 0151-12/ORG/04 w sprawie powołania audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z PN - EN ISO 9001:2001
07.07.2004 16:44 0151-06/ORG/04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:40 0151-07/ORG/04 w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/ORG/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej
07.07.2004 16:37 0151-08/ORG/04 w sprawie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:33 0151-04/ORG/04 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych
07.07.2004 16:31 0151-05/ORG/04 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:28 0151-01/ORG/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/A/PM/03 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:26 0151-02/ORG/04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.07.2004 16:23 0151-03/ORG/04 w sprawie zmiany treści regulaminu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rudzie Śląskiej