Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2008 15:04 676/XXXV/2008 Uchwała nr 676/XXXV/2008 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
08.12.2008 15:01 675/XXXV/2008 Uchwała nr 675/XXXV/2008 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta Ruda Śląska wyrażonego w Uchwale Nr 603/XXX/2008 z dnia 03.09.2008 r. w sprawie skargi Pana P. W.*
08.12.2008 14:58 674/XXXV/2008 Uchwała nr 674/XXXV/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruda Śląska.
08.12.2008 14:54 673/XXXV/2008 Uchwała nr 673/XXXV/2008 zmieniająca Uchwałę Nr 451/XXII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.02.2008 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ...
08.12.2008 14:34 672/XXXV/2008 Uchwała nr 672/XXXV/2008 w sprawie zawiadomienia Kuratora Oświaty w Katowicach o zamiarze likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 - dla której organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska.
08.12.2008 14:32 671/XXXV/2008 Uchwała nr 671/XXXV/2008 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.
08.12.2008 14:26 670/XXXV/2008 Uchwała nr 670/XXXV/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ...
08.12.2008 14:24 669/XXXV/2008 Uchwała nr 669/XXXV/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ...
08.12.2008 14:17 668/XXXV/2008 Uchwała nr 668/XXXV/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
08.12.2008 14:14 667/XXXV/2008 Uchwała nr 667/XXXV/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w rejonie ulicy Nikodema Jaronia w Rudzie Śląskiej - Halembie.
08.12.2008 14:12 666/XXXV/2008 Uchwała nr 666/XXXV/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy odcinkowi drogi wewnętrznej, będącemu odgałęzieniem ulicy Nikodema Jaronia w Rudzie Śląskiej - Halembie.
08.12.2008 13:34 665/XXXV/2008 Uchwała nr 665/XXXV/2008 w sprawie wskazania kierunku działania Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
08.12.2008 13:19 664/XXXV/2008 Uchwała nr 664/XXXV/2008 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska ...
08.12.2008 13:16 663/XXXV/2008 Uchwała nr 663/XXXV/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirk ...
08.12.2008 13:09 662/XXXV/2008 Uchwała nr 662/XXXV/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej.
08.12.2008 13:01 661/XXXV/2008 Uchwała nr 661/XXXV/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości.
08.12.2008 12:57 660/XXXV/2008 Uchwała nr 660/XXXV/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnicwo członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym ...
08.12.2008 12:33 659/XXXV/2008/ Uchwała nr 659/XXXV/2008 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o .o."...
08.12.2008 12:29 658/XXXV/2008 Uchwała nr 658/XXXV/2008 zmieniająca uchwałę Nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
08.12.2008 12:27 657/XXXV/2008 Uchwała nr 657/XXXV/2008 w sprawie zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarku Wodnej na rok 2008.
08.12.2008 12:25 656/XXXV/2008 Uchwała nr 656/XXXV/2008 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz w rozchodach budżeu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
08.12.2008 12:23 655/XXXV/2008 Uchwała nr 655/XXXV/2008 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok.
08.12.2008 12:22 654/XXXV/2008 Uchwała nr 654/XXXV/2008 w sprawie opłaty od posiadania psa.
08.12.2008 12:20 653/XXXV/2008 Uchwała nr 653/XXXV/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
08.12.2008 12:18 652/XXXV/2008 Uchwała nr 652/XXXV/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
08.12.2008 11:50 651/XXXV/2008 Uchwała nr 651/XXXV/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
08.12.2008 11:47 650/XXXV/2008 Uchwała nr 650/XXXV/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych