Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2009 09:27 866/XLVI/2009 Uchwała Nr 866/XLVI/2009 w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Spółka....
03.07.2009 09:24 865/XLVI/2009 Uchwała Nr 865/XLVI/2009 w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .....
03.07.2009 09:21 864/XLVI/2009 Uchwała Nr 864/XLVI/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 543/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg spłacaniu należności ....
03.07.2009 09:19 863/XLVI/2009 Uchwała Nr 863/XLVI/2009 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
03.07.2009 09:17 862/XLVI/2009 Uchwała Nr 862/XLVI/2009 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
03.07.2009 09:13 861/XLVI/2009 Uchwała Nr 861/XLVI/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
03.07.2009 09:12 860/XLVI/2009 Uchwała Nr 860/XLVI/2009 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
03.07.2009 09:10 859/XLVI/2009 Uchwała Nr 859/XLVI/2009 zmieniająca uchwałę Nr 1077/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu...
03.07.2009 09:08 858/XLVI/2009 Uchwała Nr 858/XLVI/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009.
03.07.2009 09:01 857/XLVI/2009 Uchwała Nr 857/XLVI/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
03.07.2009 09:00 856/XLVI/2009 Uchwała Nr 856/XLVI/2009 w sprawie nadania Panu Jerzemu Buzkowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska".
03.07.2009 08:58 855/XLVI/2009 Uchwała Nr 855/XLVI/2009 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego nr PC.PM.0151-1339/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15.06.2009 r.
03.07.2009 08:56 854/XLVI/2009 Uchwała Nr 854/XLVI/2009 w sprawie umocowania do występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
03.07.2009 08:53 853/XLVI/2009 Uchwała Nr 853/XLVI/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 2.
03.07.2009 08:52 852/XLVI/2009 Uchwała Nr 852/XLVI/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
03.07.2009 08:49 851/XLVI/2009 Uchwała Nr 851/XLVI/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ....
03.07.2009 08:47 850/XLVI/2009 Uchwała Nr 850/XLVI/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wg bilansu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej ....
03.07.2009 08:45 849/XLVI/2009 Uchwała Nr 849/XLVI/2009 w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej .....
03.07.2009 08:43 848/XLVI/2009 Uchwała Nr 848/XLVI/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej...
03.07.2009 08:41 847/XLVI/2009 Uchwała Nr 847/XLVI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
03.07.2009 08:40 846/XLVI/2009 Uchwała Nr 846/XLVI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
03.07.2009 08:38 844/XLVI/2009 Uchwała Nr 844/XLVI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
03.07.2009 08:38 845/XLVI/2009 Uchwała Nr 845/XLVI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
03.07.2009 08:37 843/XLVI/2009 Uchwała Nr 843/XLVI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
03.07.2009 08:35 842/XLVI/2009 Uchwała Nr 842/XLVI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
03.07.2009 08:29 841/XLVI/2009 Uchwała Nr 841/XLVI/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 718/XXXVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.01.2009 r. w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji...
03.07.2009 08:26 840/XLVI/2009 Uchwała nr 840/XLVI/2009 zmieniająca Uchwałę NR 551/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej ...
03.07.2009 08:24 839/XLVI/2009 Uchwała Nr 839/XLVI/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 552/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kafhaus....
03.07.2009 08:22 838/XLVI/2009 Uchwała Nr 838/XLVI/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 739/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2009 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...
03.07.2009 08:21 837/XLVI/2009 Uchwała Nr 837/XLVI/2009 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rudzie Śląskiej.
03.07.2009 08:19 836/XLVI/2009 Uchwała Nr 836/XLVI/2009 w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków...
03.07.2009 08:17 835/XLVI/2009 Uchwała Nr 835/XLVI/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 508/XXIX/2004 z dnia 28.07.2004 r. w sprawie przyjęcie przez Miasta Ruda Śląska zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zabytków
02.07.2009 15:53 834/XLVI/2009 Uchwała nr 834/XLVI/2009 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ....
02.07.2009 15:51 833/XLVI/2009 Uchwała Nr 833/XLVI/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 60/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska .....
02.07.2009 15:49 832/XLVI/2009 Uchwała Nr 832/XLVI/2009 w sprawie ndania nazwy ulicy odcinkowi drogi wewnętrznej, położonej w rejonie ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej - dzielnicy Ruda
02.07.2009 15:48 831/XLVI/2009 Uchwała Nr 831/XLVI/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej - dzielnicy Ruda.
02.07.2009 15:45 830/XLVI/2009 Uchwała Nr 830/XLVI/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Polnej w Rudzie Śląskiej - Wirku.
02.07.2009 15:31 829/XLVI/2009 Uchwała Nr 829/XLVI/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy odcinkowi drogi wewnętrznej, będącemu odgałęzieniem ulicy Podlaskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie.
02.07.2009 15:30 828/XLVI/2009 Uchwała Nr 828/XLVI/2009 w sprawie nadanie nazwy ulicy odcinkowi drogi wewnętrznej, będącemu odgałęzieniem ulicy Nikodema Jaronia w Rudzie Śląskiej - Halembie.
01.07.2009 10:03 827/XLVI/2009 Uchwała Nr 827/XLVI/2009 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007 - 2015".
01.07.2009 10:01 826/XLVI/2009 Uchwała Nr 826/XLVI/2009 w sprawie uznania za niezasadną skargi P. W.* z dnia 19.04.2009 r. w sprawie długotrwałości postępowania w sprawie przyznawania przez MOPS w Rudzie Śląskiej.....
01.07.2009 09:55 825/XLVI/2009 Uchwała Nr 825/XLVI/2009 w sprawie udzielenia umocowania do udzielenia odpowiedzi na skargę pana M. S.* do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
01.07.2009 09:53 824/XLVI/2009 Uchwała Nr 824/XLVI/2009 w sprawie powołania radnego Władysława Kucharskiego na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
01.07.2009 09:51 823/XLVI/2009 Uchwała Nr 823/XLVI/2009 w sprawie powołania w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska radnego Władysława Kucharskiego.