Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2012 09:39 PR.0007.219.2012 Uchwała Nr PR.0007.219.2012 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków*
03.10.2012 12:29 PR.0007.218.2012 Uchwała Nr PR.0007.218.2012 w sprawie skargi złożonej przez Pana P.W.* zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
03.10.2012 12:22 PR.0007.217.2012 Uchwała Nr PR.0007.217.2012 w sprawie skargi złożonej przez Pana K.S.* na nienależyte wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie wykonywania obowiązków remontów dróg gminnych
03.10.2012 12:19 PR.0007.216.2012 Uchwała Nr PR.0007.216.2012 w sprawie zmiany Statut Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
03.10.2012 12:15 PR.0007.215.2012 Uchwała Nr PR.0007.215.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
03.10.2012 12:12 PR.0007.214.2012 Uchwała Nr PR.0007.214.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony
03.10.2012 12:08 PR.0007.213.2012 Uchwała Nr PR.0007.213.2012 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
03.10.2012 11:10 PR.0007.212.2012 Uchwała Nr PR.0007.212.2012 w sprawie: aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr 785/XLV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
03.10.2012 11:08 PR.0007.211.2012 Uchwała Nr PR.0007.211.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
03.10.2012 11:02 PR.0007.210.2012 Uchwała Nr PR.0007.210.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2045.
03.10.2012 10:58 PR.0007.209.2012 Uchwała Nr PR.0007.209.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
03.10.2012 10:57 PR.0007.208.2012 Uchwała Nr PR.0007.208.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz w rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
03.10.2012 10:53 PR.0007.207.2012 Uchwała Nr PR.0003.207.2012 w sprawie wsparcia działań Prezydenta Miasta Ruda Śląska w przedmiocie zmiany przebiegu projektowanego połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice