Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2013 09:07 SP.0050.2.611.2012 611.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi (...)
09.01.2013 10:32 SP.0050.2.610.2012 610.2012 w sprawie wprowadzenia Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter (...)
03.01.2013 11:01 SP.0050.2.609.2012 609.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Działalność klubów młodzieżowych"
03.01.2013 10:57 SP.0050.2.608.2012 608.2012 w sprawie odzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Działalność klubów młodzieżowych"
03.01.2013 10:55 SP.0050.2.607.2012 607.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii"
03.01.2013 10:54 SP.0050.2.606.2012 606.2012 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pod nazwą "Prowadzenie działalności (...)
03.01.2013 10:52 SP.0050.2.605.2012 605.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
03.01.2013 10:51 SP.0050.2.604.2012 604.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
03.01.2013 10:49 SP.0050.2.603.2012 603.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
03.01.2013 10:45 SP.0050.2.602.2012 602.2012 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania przyjętej uchwałą Nr 469/XXIV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 r. Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji (...)
03.01.2013 10:42 SP.0050.2.601.2012 601.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta (...)
03.01.2013 10:41 SP.0050.2.600.2012 600.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...)
20.12.2012 16:59 SP.0050.2.599.2012 599.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
20.12.2012 16:58 SP.0050.2.598.2012 598.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. (...)
20.12.2012 16:57 SP.0050.2.597.2012 597.2012 w sprawie wprowadzenia procedury dochodzenia roszczeń z tytułu opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
20.12.2012 16:56 SP.0050.2.596.2012 596.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty uzupełniające dla zadania: "Termomodernizacja (...)
20.12.2012 16:54 SP.0050.2.595.2012 595.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty uzupełniające dla zadania: "Wymiana stolarki (...)
20.12.2012 16:50 SP.0050.2.594.2012 594.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.ORG.0151-329/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji (...)
20.12.2012 16:48 SP.0050.2.593.2012 593.2012 w sprawie sprzedaży w drodze licytacji ruchomości nabytych poprzez spadkobranie po zmarłych: Erwinie Griner, Teresie Ostrowskiej i Pawle Gawełczyk
12.12.2012 13:20 SP.0050.2.592.2012 592.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa gazu do budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska, (...)
12.12.2012 13:18 SP.0050.2.590.2012 590.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 03 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Karola Goduli nr 32 w Rudzie Śląskiej- Goduli.
12.12.2012 13:18 SP.0050.2.591.2012 591.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2013 poprzez wspieranie i upowszechnianie sportu przez podmioty prowadzące (...)
12.12.2012 13:17 SP.0050.2.589.2012 589.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 5 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Kędzierzyńskiej
12.12.2012 13:15 SP.0050.2.588.2012 588.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2013 z zakresu kultury i kultury fizycznej
12.12.2012 13:14 SP.0050.2.587.2012 587.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku z zakresu profilaktyki alkoholowej
12.12.2012 13:09 SP.0050.2.586.2012 586.2012 w sprawie: nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
12.12.2012 13:08 SP.0050.2.585.2012 585.2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.167.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej (...)
12.12.2012 13:07 SP.0050.2.584.2012 584.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycinka drzew na terenie Miasta Ruda Śląska"
12.12.2012 13:06 SP.0050.2.583.2012 583.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności (...)"
12.12.2012 13:05 SP.0050.2.582.2012 582.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej (...)
12.12.2012 13:03 SP.0050.2.581.2012 581.2012 zmieniające Zarządzenia nr SP.0050.2.566.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
12.12.2012 13:01 SP.0050.2.580.2012 580.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2013 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w (...)