Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2013 11:55 PR.0007.285.2012 Uchwała Nr PR.0007.285.2012 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
04.01.2013 11:51 PR.0007.284.2012 Uchwala Nr PR.0007.284.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
04.01.2013 11:45 PR.0007.283.2012 Uchwała Nr PR.0007.283.2012 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
04.01.2013 11:37 PR.0007.282.2012 Uchwała Nr PR.0007.282.2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
02.01.2013 13:19 PR.0007.281.2012 Uchwała Nr PR.0007.281.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
02.01.2013 13:16 PR.0007.280.2012 Uchwała Nr PR.0007.280.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045.
02.01.2013 13:08 PR.0007.279.2012 Uchwała Nr PR.0007.279.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
02.01.2013 13:06 PR.0007.278.2012 Uchwała Nr PR.0007.278.2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
02.01.2013 13:02 PR.0007.277.2012 Uchwała Nr PR.0007.277.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
02.01.2013 12:49 PR.0007.276.2012 Uchwała Nr PR.0007.276.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.
02.01.2013 12:41 PR.0007.275.2012 Uchwała Nr PR.0007.275.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do programu "Uczenie się przez całe życie" - (LLP).
02.01.2013 12:38 PR.0007.274.2012 Uchwała Nr PR.0007.274.2012 w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
02.01.2013 12:34 PR.0007.273.2012 Uchwała Nr PR.0007.273.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Powiatem Mikołowskim w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień
02.01.2013 12:20 PR.0007.272.2012 Uchwała Nr PR.0007.272.2012 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 roku.
02.01.2013 12:15 PR.0007.271.2012 Uchwała Nr PR.0007.271.2012 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013.
02.01.2013 12:04 PR.0007.270.2012 Uchwała Nr PR.0007.270.2012 w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
02.01.2013 11:59 PR.0007.269.2012 Uchwała Nr PR.0007.269.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
02.01.2013 11:59 PR.0007.269.2012 Uchwała Nr PR.0007.269.2012 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
02.01.2013 11:53 PR.0007.268.2012 Uchwała Nr PR.0007.268.2012 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadanego Uchwałą Nr PR.0007.42.2012
02.01.2013 11:50 PR.0007.267.2012 Uchwała Nr PR.0007.267.2012 w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33.
02.01.2013 11:37 PR.0007.266.2012 Uchwała Nr PR.0007.266.2012 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.